Betere zorg met minder mensen

Cliënten en medewerkers leren omgaan met zorgtechnologie

 De krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met een grotere zorgvraag heeft tot gevolg dat de aandacht voor cliënten onder druk staat en niet de gewenste kwaliteit geleverd kan worden. Het vraagt om een omslag in het denken: wat moét door mensen gedaan worden, en wat kán door technologie worden gedaan? Er is best veel mogelijk, maar dat vraagt om een cultuurverandering. Decido begeleidt organisaties bij deze verandering van mindset tijdens concrete implementaties. Met de mens centraal, niet de technologie.

Onze visie: Zorgtechnologie als middel, niet als doel

Met zorgtechnologie bedoelen we alle technische hulpmiddelen die dienend zijn om:

  1. het leven van cliënten gemakkelijker, aangenamer en/of veiliger te maken
  2. de kwaliteit van zorg te verhogen of te bestendigen
  3. de werkzaamheden van medewerkers, zorgvuldig, vakbekwaam en efficiënt uit te voeren 

Zorgtechnologie is geen doel op zich en evenmin als iets wat op zichzelf staat. Zorgtechnologie past altijd bij de ondersteuningsvraag van cliënten en/of het ondersteunen van medewerkers in hun dagelijkse werk. In veel gevallen kan zorgtechnologie een bestaand knelpunt wegnemen. Wij zien de inzet van specifieke vormen van zorgtechnologie als één van de mogelijkheden om op de personele inzet te besparen.

.

Hoe wij het aanpakken

strategiekaart

Visie op zorgtechnologie

Wij handelen vanuit de visie van uw organisatie op zorgtechnologie. De visie sluit aan bij de missie van de organisatie. Als deze er niet is, stellen we die samen met de organisatie op.

Zorgtechnologie veranderaanpak

Project en veranderaanpak

De visie vertalen we naar concrete projecten, die aansluiten bij huidige processen, behoefte van cliënten en bestaande knelpunten. Wij maken projectplannen en bijbehorende veranderaanpak.

Zorgtechnologie implementatie

Begeleiding implementatie

Vanuit onze expertise om complexe veranderingen op een goede wijze te implementeren, begeleiden wij de organisatie in het hele implementatietraject als verlengstuk van de organisatie.

Visie op zorgtechnologie

De meeste zorgorganisatie hebben een visie op de manier waarop ze zorg, behandeling of ondersteuning bieden. Er zijn diverse documenten over kwaliteit. Sommigen hebben al een visie op zorgtechnologie uitgeschreven. Daarin staat hoe zorgtechnologie het leven van de cliënt gemakkelijker, aangenamer of veiliger kan maken. Als een organisatie nog geen visie heeft, begeleiden wij bij het opstellen van zo’n visie. Daarbij starten we nooit bij de technologie, maar altijd bij de ondersteuningsvraag of bestaande knelpunten. Zo sluiten we dicht aan bij de missie en visie van de organisatie en wordt zorgtechnologie geen ‘los speeltje’. Wij zijn onafhankelijk en hebben geen banden met aanbieders van zorgtechnologie. Zo kunnen we u het beste helpen om de visie te definiëren.

Zorgtechnologie Decido

De Zorgtechnologie Scan

Ben je als zorgorganisatie al bezig met zorgtechnologie? Bijvoorbeeld door een visie op zorgtechnologie te ontwikkelen? Of ben je al bezig met een concreet project? Doe dan de scan en ontdek waar je staat en wat je kunt verbeteren. 

Concrete voorstellen en veranderaanpak

Digitale transformatie - model Decido

Vanuit de visie begeleiden we organisaties met de vertaling maken naar concrete voorstellen en programma’s van eisen. Daarbij brengen we kennis en ervaringen in van andere organisaties, kunnen we begeleiden met selectie van leveranciers van zorgtechnologie en u ondersteunen bij het opstellen van de veranderkundige aanpak. Onze beproefde aanpak is samenhangend opgebouwd langs drie pijler:

  1. een technisch inhoudelijke; de gekozen zorgtechnologie moet technisch goed functioneren en voorzien zijn van de juiste randvoorwaarden. Bewezen technologie heeft daarbij de voorkeur
  2. een bedrijfskundige; de processen, werkwijzen en protocollen moeten zijn vastgelegd, afgestemd op het primair proces en geborgd zijn in rollen, functies en taken
  3. een veranderkundige: er moet draagvlak zijn of komen voor de verandering, alle stakeholders doen mee

Het resultaat is een concreet plan of plannen, met een verantwoorde veranderkundige aanpak. Zodat de kans op succesvolle implementatie het grootst is.

Begeleiding van de implementatie

Zorgorganisaties hebben niet altijd de juiste expertise of competenties beschikbaar om complexe implementaties van zorgtechnologie aan te sturen. Het zijn van opdrachtgever en deels opdrachtnemer is een lastige balans. Vanuit de leverancier wordt vaak een projectleider geleverd, maar die is expert op de technologie, niet de veranderkundige kant. Decido begeleidt namens de organisatie de implementatie en communicatie en is als gedelegeerd opdrachtgever de aangewezen partij om ervoor te zorgen dat de aanpassingen aan het primaire proces gebalanceerd zijn tussen inhoud, proces en draagvlak. De technologie is immers niet het doel, maar het middel.

Zorgtechnologie visie

Een hands-on projectleider nodig?

Heeft u al een concreet idee over de implementatie van zorgtechnologie, maar bent u  nog op zoek naar een projectleider die niet de technologie maar de mens centraal zet? Kijk eens op onze pagina over projectleiding en maak kennis met onze projectleiders.

Praktijkcase: Zorggroep Noordwest-Veluwe

zorgtechnologie zorggroep noordwest Veluwe

 De implementatie is succesvol verlopen. Cliënten hebben een veilige omgeving en medewerkers maken met veel vertrouwen 24/7 gebruik van de geïmplementeerde zorgtechnologie. 

Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft gekozen voor de invoering van zorgtechnologie op één locatie en wil deze invoering professioneel begeleiden. Het gekozen systeem is samengesteld uit het werken met smartphones, multisensoren voor de monitoring en bewaking van cliënten, en met leefcirkels binnen en buiten de locatie. Het geheel moet uiteraard voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Wet zorg en dwang en de Privacywet. Het ontbeert hen aan kennis en ervaring om zelf een dergelijk impactvolle verandering succesvol te implementeren.

Decido heeft het traject begeleid én heeft interne mensen opgeleid, opdat vervolglocaties door henzelf kunnen worden geïmplementeerd. Hierbij hebben we een aanpak opgesteld, het management begeleid, interne projectleiders opgeleid en bij teams in de uitvoering veel draagvlak gecreëerd voor de verandertransitie.

De Zorggroep heeft zorgtechniek inmiddels op meerdere locaties zelf geïmplementeerd.

Praktijkcase: Cicero zorggroep

Cicero zorggroep wil graag zelf aan het roer staan om ontwikkelingen in de organisatie door te voeren. Een voorbeeld hiervan is om zorgtechnologie te introduceren en in te voeren op alle locaties. We hebben de Raad van Bestuur, het MT en de locatiemanagers begeleid en ondersteund bij het besturen en ontwerpen van een invoeringstraject door met hen kennis en ervaringen te delen over de functioneel technische, bedrijfskundige en veranderkundige aspecten van een dergelijk traject.

 

De lokale regieteams hebben we gecoacht bij de invoering van zorgtechnologie. De teams van medewerkers hebben we begeleid bij het gebruik van zorgtechnologie. Daarmee is de implementatie van de gekozen technologie succesvol en zijn de medewerkers duurzaam meegenomen in deze verandering.

zorgtechnologie Cicero

” De deskundige en professionele ondersteuning van Decido was een belangrijke succesfactor. Een doordachte aanpak, met veel draagvlak voor de uitvoering. Een voorbeeld van hoe complexe veranderingen aan te pakken!” Mohammed Elyamani, locatiemanager

Heeft u vragen over de toepassingsmogelijkheden?

Bent u als directeur, manager bedrifjsvoering of zorgmanager op zoek naar iemand met een visie op zorgtechnologie? Neem dan gerust eens contact met ons op.

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg

We werken al jaren voor organisaties in de oudenzorg, VG of GGZ zorg. Kijk voor alle recente voorbeelden op onze klantenpagina.

gemeenten

Sociaal domein

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op welzijns instellingen om elkaar aan te vullen in het sociaal domein. Kijk wat we voor u kunnen betekenen

Regionale samenwerking

Afstemming van zorg en welzijn in de regio betekent voor gemeenten een regierol. Wij helpen u om deze rol goed in te vullen.

Andere diensten

Om organisaties in de zorg of sociaal domein in de breedte van dienst te zijn, bieden we een scala van diensten aan, zoals het begeleiden van een strategietraject, reorganisatie of ondersteuning van strategische allianties en samenwerkingsvormen.

Strategische koers

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Na een evaluatie komt de koers: benoemen wat je strategie is en hoe je concreet invulling geeft aan de richting van de organisatie. De meeste medewerkers zijn pas effectief met een duidelijke strategie.

Strategische alliantie

Is samenwerking in de regio een belangrijk onderdeel van uw strategie? Dan is een alliantie mogelijk een antwoord. Lees meer over hoe wij allianties begeleiden.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij u kunnen ondersteunen? Dat kan onder een kopje koffie bij ons of bij u. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen

Popup Image
Zorgtechnologie scan: Technologie als Sleutel tot Kwaliteitszorg

Nieuwsgierig naar hoe ver uw organisatie is met zorgtechnologie? Doe onze scan en krijg direct inzicht in uw vooruitgang. Laat geen kansen liggen en optimaliseer uw zorgprocessen vandaag nog.

Doe de scanx