Toekomstbestendige kwaliteit
en brede participatie

Zorg en welzijn van waarde

Werken in de sector zorg en welzijn is, zeker nu in tijden van Corona, maatschappelijk relevanter dan ooit. De waardering voor deze sector is de laatste tijd enorm gestegen. Nu is iedereen vol lof over de vitale beroepen, maar de krapte op de arbeidsmarkt is nog lang niet opgelost. De kwaliteit van leven in de langdurige ouderenzorg moet de komende jaren nog omhoog. En met de decentralisatie van de WMO en jeugdzorg, is het budget voor goede zorg en ondersteuning sterk gedaald. Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties toekomstbestendige kwaliteit blijven leveren en voor nieuw talent een aantrekkelijke medewerker zijn?

Constante aanpassing sector Zorg en Welzijn

Zorg- en welzijnsorganisaties zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met grote veranderingen in het stelsel: financiering, productie en de manier van samenwerken binnen de regio. Dat ging gepaard met steeds meer regels. Zorgkantoren stellen meer eisen aan rapportages over kwaliteit en veiligheid. Door al die regeltjes lijkt het wel dat we vergeten waar het echt om gaat: aandacht voor de cliënt en elkaar, een waardevol leven voor kwetsbare mensen die het niet alleen kunnen. En er zal nog meer veranderen, want de huidige manier is niet toekomstbestendig. Wij willen bijdragen aan duurzame oplossingen in uw sector. Oplossingen die maken dat zorgprofessionals niet wórden veranderd, maar actief meewerken aan nieuwe vormen van zorgverlening. Wij begeleiden u met de veranderingen die komen. Met zelfstandige en wendbare zorgteams die handelen vanuit de bedoeling. En met sterke participatie van medewerkers en cliënten.

Aantrekkelijke werkgever

De krapte in de arbeidsmarkt is groot. Verpleegkundigen en sociaal werkers zijn schaars. Zij hebben het voor het kiezen. De meeste zorg-professionals werken niet in de zorg vanwege het geld, maar vanuit hun roeping, om een maatschappelijk bijdrage te leveren aan kwetsbare medemensen. Juist daarom is het belangrijk als zorg en welzijn  werkgever om te laten zien waarom jouw organisatie het waard is om voor te mogen werken. Je bent een aantrekkelijke werkgever als je duidelijk vertelt waar je voor staat en wat jouw visie is op kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Als je de waarden van waaruit je handelt duidelijk naar voren komen in de manier van omgaan met elkaar. Zo kun je medewerkers binden en boeien, en een kompas bieden voor dagelijkse goede zorg en ondersteuning.

Andere Sector Blurry Small

Wij begeleiden zorgaanbieders met het formuleren van een heldere missie en visie. Vanuit de bedoeling en rekening houdend met de waarden, helpen wij om het verhaal van de organisatie tot leven te brengen. Voor nieuwe medewerkers via introductiedagen en voor bestaande medewerkers via dialoogsessies en strategieparticipatie.

eBook de Waardengedreven organisatie

Hoe word je een waardengedreven organisatie waarbij aandacht voor de cliënt, tevreden medewerkers en productiecijfers hand in hand gaan? Binnenkort verschijnt ons nieuwe eBook. Maar meld je aan en ontvang hem straks automatisch.

De medewerker in zijn kracht

ManagementDrives

Wij begeleiden organisaties op weg naar zelfstandige teams die vraaggericht werken. 

De decentralisatie van de WMO en de verdergaande extramuralisering in de zorg hebben grote impact op de manier van zorgverlening in zorg en welzijn. De maatschappelijke trend is om kwetsbare mensen zo lang mogelijk thuis te houden. Budgetten worden steeds persoonlijker en de wensen van de cliënt staat steeds meer centraal. Dat vraagt nogal wat van de zorgprofessional en van het netwerk van de cliënt. Samen in de driehoek wordt zorg van waarde geleverd. Dat stelt hoge eisen aan de regelruimte binnen het zorgteam om ook echt vraag gestuurd te mogen werken. Dit vraagt om volwassen en zelfstandige teams die niet voor elke beslissing bij hun manager aan hoeven kloppen.

Zelfstandige teams ervaren eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de cliënt en voor hun collega. Samen in het team regelen ze belangrijke zaken, zoals het rooster de formatiemix. Samen nemen ze nieuwe collega’s aan en bewaken de sfeer en ziekteverzuim.

Decido is onderdeel van invoorzorg.nl 

eBook Zelforganisatie vanuit de bedoeling

Veel organisaties proberen de slag naar meer zelforganisatie of zelfsturing te maken. Maar weinigen slagen echt. Wat was ook al weer de bedoeling achter zelforganisatie? En welke aanpak werkt wel? Lees er over in ons eBook

Participatie van cliënt en medewerker

Kwaliteit en veiligheid van zorg is maar één aspect waar je tegenwoordig rekening mee moet houden. Nieuwe vormen van zorgtechnologie doen hun intrede. En aandacht voor het welzijn van cliënten is steeds belangrijker. Hoe voorkom je eenzaamheid? Wat kunnen en mogen vrijwilligers wel en niet? Hoe ziet toekomstbestendige zorg er werkelijk uit? De meeste directeuren en zorgmanagers weten ook de exacte antwoorden niet. Besturen in tijden van onzekerheid en verandering vraagt om dialoog met en participatie van cliënten en medewerkers. Samen op gelijkwaardige manier nadenken over de uitdagingen waar de sector voor staat en dan gedragen besluiten nemen.  Medezeggenschap 3.0 noemen we dat.

In praktijk is participatie van de cliëntenraad of de ondernemingsraad nog best lastig. Hoe doe je dat op een goede en gedragen manier?

OR 3.0

 

 

Zorg en Welzijn Decido

 Wij begeleiden bestuur en medezeggenschap samen op weg naar actieve participatie en waardevolle dialoog. Op naar een OR 3.0!

Medezeggenschap en zelfsturing gaan hand in hand

Samenwerking in de regio

Investeren In De Relatie

Wij begeleiden zorgaanbieders bij het opzetten en operationaliseren van een structurele samenwerking.

Organisaties werken netwerkgericht en domein overstijgend samen. Dit wordt van hen gevraagd en verwacht. Ze worden er ook toe gedreven om zo efficiënt en effectief mogelijk met middelen om te gaan. Een aanbieder kan niet de hele range van het zorgaanbod in huis hebben. Specialisatie is nodig en dat vraagt om samenwerking buiten de muren van de eigen organisatie. En als de cliënt echt centraal staat, zou dat de basis van samenwerking moeten zijn. Niet alleen op het niveau van een welwillende medewerker, maar structureel tussen zorgaanbieders, die bereid zijn met elkaar een geïntegreerd aanbod en een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen. Samen met de gemeente kijken naar een dekkend aanbod in de regio. Maar in praktijk is dat nog niet makkelijk.

 

Het aangaan van langdurige samenwerking met andere partijen valt of staat bij de manier waarop deze wordt opgestart. Veel te gauw komen procedurele en juridische aspecten op tafel. En dat terwijl je elkaar soms nog amper kent. Strategische samenwerking en alliantievorming begint met een verkenning op relatie.

Hoe wij transformaties begeleiden

Wij geloven dat medewerkers binnen de zorg en welzijn intrinsiek gemotiveerd zijn om de beste zorg voor cliënten te leveren. Veranderingen van buitenaf maken dat het soms niet meer kan zoals vroeger, maar wel op manier die aansluit bij de bedoeling. Wij begeleiden uw organisatie vanuit dezelfde waarden als u: gelijkwaardigheid en met de menselijke maat.

Veranderkracht

Veranderaanpak

Onze veranderaanpak integreert harde en zachte factoren van strategie. Het combineert ‘de juiste richting’ met ‘beweging in de teams’. De verbinding tussen richting en beweging maakt dat veranderen in een integrale benadering wordt bekeken.
Veranderkracht

Veranderkracht

De meeste veranderingen lukken niet door gebrek aan veranderkracht. Gedurende het traject kijken we samen met u voortdurend naar de veranderkracht van uw organisatie en wat er nodig is om de beweging gaande te houden.
Leiderschap

Veranderteam

Het leiden van een verandering in moeilijke tijden vergt moed, lef en kwetsbaarheid. Wij hebben aandacht voor het ‘veranderteam’: zij die de verandering in goede banen leiden. Het veranderteam vraagt om specifieke leiderschapscompetenties.

Meer weten?

Wilt u weten welke ervaringen wij hebben met zorg en welzijn? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren ook graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Marcel Kruger.

Marcel Kruger 1