Eigenaarschap en eigen regie bij zorgteams

Teamontwikkeling in zorg en welzijn

Iedereen spreekt over ‘eigen regie van de cliënt’ of ‘de cliënt centraal stellen’. Vraaggerichte zorg en welzijn is daarbij het doel. Maar om dit werkelijk waar te kunnen maken, vraagt dit veel van de handelingsvrijheid van de medewerkers die dagelijks in contact staan met cliënten.  Welke regelruimte hebben ze en hebben ze nodig? En hoe versterk je eigenaarschap binnen het team, zodat ze zelf de goede keuzes kunnen maken?

Onze visie: Vertrouwen op orde om te groeien

Iedere manager droomt ervan: een team dat zelfstandig en vanuit eigenaarschap de regie neemt over het team functioneren en de geleverde kwaliteit van zorg. En dat medewerkers elkaar aanspreken op die kwaliteit van zorg. In onze visie is vertrouwen het startpunt van ontwikkeling. Zonder vertrouwen geen groei. Wij kijken naar teams vanuit drie perspectieven: vertrouwen – rollen en verantwoordelijkheden – feedback geven en groeien. Dit gaat uit van de driehoek ‘hoofd-hart-buik’: weet het team welke verantwoordelijkheden ze hebben, geloven ze dat ze het kunnen en is de sfeer in het team prettig. Via een teamscan bekijken we wat er nodig is en waar we kunnen beginnen met ontwikkelen.

Hoe wij het aanpakken

Veranderkracht Management Drives Decido

Veiligheid op orde

Wij onderzoeken via een scan de veiligheid in het team en zorgen dat de onderstroom eerst boven komt. Vandaar maken we een plan tot verbetering.

Veranderkracht Management Drives Decido

Duidelijke rollen en taken

Wij zorgen dat medewerkers in het team weten wat er van ze verwacht wordt en welke competenties daar voor nodig zijn.

.

OR Strategische dialoog

Leren feedback geven

Elkaar feedback leren geven maakt dat als het een keer niet goed gaat, er geen sfeer van onbehagen komt. Ook leren we teams positieve feedback te geven en best practises te delen.

Veiligheid op orde

De eerste voorwaarde voor een goed en zelfstandig team is dat de veiligheid in het team op orde is. Dit geldt zowel voor de cliëntveiligheid als de psychologische veiligheid tussen de medewerkers in het team. Uit een analyse met onze teamscan kan bijvoorbeeld blijken dat er onvoldoende competenties aanwezig zijn in het team (bijvoorbeeld door vacatures) of dat medewerkers niet het gevoel hebben dat ze vrij kunnen spreken. Via de methode van Lencioni maken we een plan om de veiligheid op orde te brengen en begeleiden teams om dit te realiseren.

Management Drives Decido

Wilt u meer weten over onze teamscan en de ontwikkelkansen?

Wilt u meer weten over hoe u de zelfstandigheid en competenties van uw teams kunt vergroten? Neem dan contact op met ons.

Duidelijke rollen en verwachtingen

Teamontwikkeling Decido

 Soms is er in het team onduidelijkheid over wat medewerkers wel en niet mogen. Of is er geen duidelijke leidinggevende en wordt er van het team verwacht ‘zelforganiserend’ te zijn. Ook kan de relatie met de stafafdelingen vertroebeld zijn, waardoor de kaders en randvoorwaarden ontbreken om als zorgmedewerker je werk goed te doen. Vanuit onze expertise begeleiden we teams, zelforganisatie of niet, met het scheppen van heldere kaders, taken en afspraken. Zo weten teams weer waar ze wel en niet op aanspreekbaar zijn. We gebruiken hiervoor ons model van teamontwikkeling.

Feedback leren geven

Waar gehakt wordt, vallen spaanders: er gaan gewoon soms wat mis in het contact met de cliënt. Of er komt een nieuw teamlid, die nog niet precies weet hoe het werkt. Redenen genoeg om elkaar, zeker onder werkdruk, af en toe eens flink de waarheid te zeggen. De manier waarop dat gebeurt is wel belangrijk: fouten maken mag, maar elkaar afbranden niet. Ook als het goed gaat, mag dat best wel eens gezegd worden. Wij leren medewerkers in teams hoe ze elkaar op een goede manier aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag. Zodanig dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.

Feedback geven - Decido

Een coach of begeleider van uw teams?

Bent u op zoek naar een ervaren coach van teams in zorg en sociaal domein? Voor een middag, dag of langer traject? Neem eens contact op met ons en we kijken samen waar de behoefte ligt. Of kijk naar onze vormen van begeleiding

Teamontwikkeling

Futurazorg

 

Futura kwaliteit van Leven Decido

Praktijkcase: Futura Zorg

Futura Zorg is een relatief jonge organisatie met een grote groei ambitie. De vijf locaties functioneerden onafhankelijk van elkaar en een gezamenlijke basis waar de kwaliteit van dienstverlening en de veiligheid van bewoners vanuit gemonitord kon worden ontbrak nog. In samenwerking met locatie verantwoordelijken en staffunctionarissen hebben we veiligheidsbeleid ontwikkeld en in samenhang daarmee is de kwaliteitverbetercyclus op organisatieniveau ingevoerd. Er is een bewonersroute uitgewerkt en een aantal concrete instrumenten voor de uitvoering van de primaire zorg- en dienstverlening. Teams en locatieverantwoordelijken zijn bij de implementatie begeleid en gecoacht. Dit bij elkaar vormt een basis waarmee ook nieuwe locaties op de gedegen Futura Zorg werkwijze vorm en inhoud kunnen geven aan de zorg- en dienstverlening.

Praktijkcase: Cedrah

Binnen Cedrah speelt het traject Verbindend Samenwerken. Wij hebben teamleiders en teams begeleid in de bevordering van de samenwerking, waardoor er een constructieve samenwerking is ontstaan. Eigenaarschap is meer in de teams komen te liggen. Teamleiders ontwikkelen persoonlijk leiderschap waarbij zij regie nemen op de manier waarop zij het werk doen. In de begeleiding van het locatie managementteam (LMT) wordt Management Drives ingezet ten gunste van meer inzicht in eigen en elkaars drijfveren. Dit komt ten gunste van de onderlinge samenwerking en positionering van het LMT.

Teamontwikkeling

Praktijkcase

Cedrah

Teamcoach zorg en welzijn Cedrah Decido

Zin en onzin van Zelforganisatie?

Heeft er in uw organisatie een traject van zelfsturing of zelforganisatie gespeeld en is het op een teleurstelling uitgelopen? Of wilt u sparren over de vraag hoe je zelforganisatie wél succesvol implementeert? Lees dan onze visie op dit gevoelige onderwerp.

Teamontwikkeling: Samenwerking bevorderen

Eén van de instrumenten om samenwerking binnen het team te bevorderen en beter bespreekbaar te maken is Management Drives. Met deze methodiek krijgen teamleden inzicht in elkaars drijfveren en gedrag. Daarmee ontstaat wederzijds begrip en wordt het makkelijker om elkaar feedback te geven. Het is ook een mooi hulpmiddel om te kijken welke rollen en taken bij bepaalde zorgmedewerkers horen en welke niet. Zo ontstaat er meer balans in het team

Management Drives Decido

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg

We werken al jaren voor organisaties in de oudenzorg, VG of GGZ zorg. Kijk voor alle recente voorbeelden op onze klantenpagina.

gemeenten

Sociaal domein

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op welzijns instellingen om elkaar aan te vullen in het sociaal domein. Kijk wat we voor u kunnen betekenen

Regionale samenwerking

Afstemming van zorg en welzijn in de regio betekent voor gemeenten een regierol. Wij helpen u om deze rol goed in te vullen.

Andere diensten

Naast het ontwikkelen van managementteams, zorgteams en leiderschapsvraagstukken, ondersteunen we u ook met strategie en implementatie van complexe projecten.

Strategische koers

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Na een evaluatie komt de koers: benoemen wat je strategie is en hoe je concreet invulling geeft aan de richting van de organisatie. De meeste medewerkers zijn pas effectief met een duidelijke strategie.

Projectleiding bij transities

Weet u welke projecten nodig zijn voor een succesvolle transitie, maar bent u nog op zoek naar een goede projectleider of projectmanager? Decido begeleidt complexe veranderingen en transities in de zorg en sociaal domein.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij u kunnen ondersteunen? Dat kan onder een kopje koffie bij ons of bij u. Neem vrijblijvend contact op met Olga Sprong.

Olga Sprong - Decido
Popup Image
eBook Zelforganisatie

Meer eigenaarschap bij zorgteams?

Download gratisx