Strategische focus

Duidelijke visie met de strategiekaart (strategy map)

Je wilt een nieuwe strategie implementeren, maar het lukt niet goed. Weten de medewerkers wel waar je naar toe wilt en waarom? Het implementeren van een organisatiestrategie begint bij een duidelijke richting die iedereen begrijpt.

Focus is daarbij een kernbegrip. Want zonder focus zijn er te veel doelen, of worden ze onduidelijk. Zonder focus bewegen medewerkers en managers alle kanten op. Het aanbrengen van strategische focus geeft richting aan de verandering. Het is de noodzakelijke randvoorwaarde voor een goede strategie! Het zorgt dat er prioriteiten worden gesteld, waardoor er tijd en ruimte vrijkomt om zaken echt te implementeren. Het geeft duidelijkheid aan iedereen in de organisatie wat de doelen zijn en hoe deze te behalen.

Wil je écht een goede start maken met de implementatie van strategie? Lees dan hier hoe je focus aanbrengt en veel gemaakte fouten kunt vermijden.

Effectieve Stuurinformatie - Decido

Het probleem

Vraag eens aan 100 medewerkers wat de strategische koers van hun organisatie is, wat hun missie en visie is. Grote kans dat je heel veel verschillende antwoorden krijgt. De meeste medewerkers en zelfs managers weten niet op scherp waar hun organisatie voor staat en welke doelen er worden nagestreefd. Uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van de medewerkers een duidelijk antwoord kan geven op de vraag “wat is de strategie van jouw organisatie”. En voor managers is dat percentage helaas niet veel hoger.

Dat de meeste medewerkers de strategie niet goed kennen is eigenlijk niet zo verwonderderlijk. Want hoe veel tijd besteedt een gemiddeld management team met het uitleggen en communiceren van strategie? Herken je het volgende beeld? De directie of management team gaat zich rond mei van een bepaald jaar bezighouden met de voorbereiding van een nieuw jaarplan of strategie. Ze gaan 1-2 dagen ‘op de hei’ zitten en richten zich volledig op de doelen voor komend jaar. Die worden dan gedurende de zomer verder aangevuld en uitgewerkt in dikke plannen, powerpoints en een overdaad aan projecten. In de herfst worden alle plannen vertaald naar financiele doelen. En pas begin van het nieuwe jaar wordt er snel iets gecommuniceerd over de doelen en plannen. Dat neemt soms maar een uur in beslag. Is dat dan vreemd dat de meeste medewerkers daar weinig van onthouden? Gelukkig kan het ook anders!

Eindelijk een duidelijke strategie!

E-book Strategy Map

strategy Map workshop

Onze visie op strategie

Een strategie is pas echt goed als alle medewerkers de strategie begrijpen én kunnen vertalen naar hun eigen dagelijkse praktijk. Daarvoor moet allereerst de strategische richting duidelijk én simpel kunnen worden verwoord. Geen lange beleidsplannen of veel te veel doelen en projecten. Maar een overzichtelijk A3-tje met missie, visie en de twee of drie hoofddoelen van de organisatie. Het is onze overtuiging dat elke goede strategie op een A3-tje kan worden gevisualiseerd, zodat het in één oogopslag helder is waar de organisatie voor staat, in welke richting de organisatie beweegt en waarom dat voor alle medewerkers een goede zaak is.

In onze visie gaat het aanbrengen van strategische focus dan ook vooral om het kort en bondig formuleren van maximaal drie doelstellingen. Deze drie doelstellingen staan altijd in verbinding met de missie en visie. Bovendien zijn ze ook onderling verbonden en vormen samen de basis voor het dagelijks handelen. Wij gebruiken de strategiekaart als hulpmiddel om focus aan te brengen. Het is onze ervaring dat de strategiekaart makkelijk door te vertalen is naar afdelingsdoelen en zelfs persoonlijke doelen. Daarmee kan iedere medewerker vertellen hoe hij bijdraagt aan het succes van de organisatie. Dat geeft richting én focus!


Breng je strategie tot leven!

Sta je aan de vooravond van een nieuw strategietraject? Of wil je juist dat medewerkers meer betrokken zijn bij de huidige strategie? Een goede strategische dialoog is lastiger dan je denkt! Lees hier hoe je concreet aan de slag kunt om je strategie tot leven te brengen.


Strategie en scenario's

Strategie is het maken en implementeren van keuzes op basis van een bepaalde verwachting over en vertrouwen in de toekomst. Als verantwoordelijke voor een organisatie wil je gefundeerde keuzes maken, gebaseerd op reële veronderstellingen over ontwikkelingen of trends.

Sommige van deze toekomstige ontwikkelingen zijn goed in te schatten. Het tempo van de vergrijzing is bekend en we kunnen berekenen hoeveel mensen er binnen 5-10 jaar met pensioen gaan. Andere toekomstige ontwikkelingen zijn lastiger in te schatten.

Wij gebruiken het SEPTED model en scenariodenken om een strategische verkenning te doen van diverse externe factoren. Daarbij kijken zowel de impact van de externe factor op de strategische ambitie als naar de onzekerheid van deze factoren. Zo zijn de strategische scenario’s een ‘onderlegger’ voor de strategiekaart. Want je wilt natuurlijk een check op haalbaarheid en robuustheid. Kijk hier voor meer informatie over scenario analyse en scenarioplanning.

SEPTED Model Decido

Strategy Map Voorbeeld Decido Strategiekaart

De Strategiekaart / Strategy Map

De strategiekaart (ook wel Strategy Map genoemd) is een gevisualiseerde strategische route. In plaats van een lang en wollig beleidsdocument kan een goede strategiekaart in één oogopslag de strategische focus van de organisatie tonen. Want in een strategy map komen meerdere dingen samen: de ambitie van de organisatie, de doelstellingen met betrekking tot klanten, processen, cultuur, informatievoorziening en medewerkers. Deze worden visueel verbonden en in één samenhangend verhaal getoond. De Strategy Map biedt daarbij vooral houvast om alle relevante onderdelen van strategie te benoemen. Het geeft het management team een kader om integraal te sturen op diverse doelstellingen in onderlinge samenhang. De Strategy Map helpt om alle medewerkers van de organisatie duidelijk te maken waar de organisatie voor staat en waar deze naar toe gaat!

Een goede strategiekaart is de hoeksteen voor de besturing van de organisatie: de strategie is voor iedereen tastbaar aanwezig. De kaart is tevens een toetssteen, die helpt beoordelen of beslissingen in lijn met de strategie liggen. Of deze beslissingen nu gaan over het prioriteren van acties en initiatieven op afdelingsniveau of over het ontwerpen van een management dashboard: de keuzemogelijkheden worden gericht ingeperkt en het geeft focus aan de belangrijkste doelen.


Alliade: een strategiekaart voor meerdere onderdelen

Hoe zorg je als groot concern dat er één duidelijke richting is en tegelijk ruimte is bij dochterorganisaties om te ondernemen? Zorggroep Alliade gebruikte een strategiekaart om de focus te bewaren. Lees de case.


Structuur van de Strategy Map

De basis voor de strategiekaart is de ambitie van de organisatie: het te bereiken einddoel. Het is het vertrekpunt en de richting van de gehele organisatie voor de komende jaren. De strategiekaart geeft aan op welke terreinen resultaten geboekt moeten worden en hoe deze tezamen bijdragen aan het succes van de onderneming in algemene termen. Dit worden de kritieke succesfactoren (KSF’en) genoemd.

De strategiekaart bevat alle belangrijke onderdelen die aan de orde moeten komen om de ambitie in te vullen, namelijk:
• De strategische ambitie : de start van het verhaal
• de financiële doelen: rendement of randvoorwaarde?
• de product-markt combinaties (onderdeel van het klantenperspectief)
• de klantwaarde propositie (onderdeel van het klantenperspectief)
• de interne processen: primair en secundair
• de randvoorwaarden: leiderschap, cultuur en innovatie
De kritieke succesfactoren onderling zijn met elkaar verbonden door middel van pijlen. Deze geven de samenhang aan en tonen oorzaak-en-gevolg relaties aan (denk aan de valkuilen). De plaats in de strategiekaart geeft aan welke kritieke succesfactoren aanjagers (performance drivers) zijn voor andere kritieke succesfactoren.


Stategie en management games

Een hele goede manier om een strategiekaart te vertalen naar dagelijks gedrag is het spelen van een management game. Een game die eigen strategie als uitgangspunt neemt en dan via dialoog en gamification medewerkers betrekt en inspireert. Lees meer…


Alliade strategie

Voordelen van de Strategiekaart

Met een goede strategiekaart bereik je de volgende voordelen:

1. Je organisatiestrategie is gevisualeerd op 1 A3-tje
2. De doelen zijn consistent en kans op tegenstrijdige doelen is nihil
3. Bij elke doelstelling uit de strategiekaart past een heldere KPI
4. Alle medewerkers kennen de missie, visie en ambitie
5. Ze begrijpen hoe zij kunnen bijdragen aan het succes
6. Managers spreken dezelfde taal en vertellen hetzelfde verhaal
7. Strategische projecten kunnen worden verbonden aan de strategiekaart
8. Control op voortgang wordt veel makkelijker omdat de strategiekaart de basis is voor het management dashboard

In drie tot vier workshops van een halve dag heb je al een strategiekaart voor je eigen organisatie. Het beste is om de workshops met een groep van maximaal tien personen te doen, waaronder een aantal medewerkers en managers.


De Strategy Map als navigatiesysteem

Een goede Strategy Map is als het navigatiesysteem van een auto: het is duidelijk welke richting je op gaat en wat de beste route is om daar te komen. En het geeft aan waar je als bestuurder moet bijsturen als dat nodig is. Lees meer….


Ervaar het zelf!

Ben jij iemand die zich bezighoudt met bedenken en implementeren van de strategie van jouw organisatie? En zoek je een interactieve en leuke manier om ervaring op te doen met verbeteren van de strategische focus? Dan is deze Training Strategy Maps helemaal voor jou bedoeld! Onze experts geven je een helder stappenplan om te komen tot een strategiekaart en geven diverse praktijkvoorbeelden. Je bespreekt de technieken om met de Strategy Map te communiceren.

Onze trainingen en masterclasses worden zowel incompany gegeven als via open inschrijving. Ze duren een halve dag, meestal van 14:00 uur tot 18:00 uur. Aansluitend is er een borrel en kan je ervaringen delen en netwerken.

Strategiekaart training

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Bel 030 6885 886 of laat je gegevens achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Rick Westerhof - Decido