Verhoog het draagvlak van de transitie met onze procesbegeleiders

Transities in zorg en welzijn. Het is een constant gegeven. Organisaties moeten zich contiu aanpassen. Maar het zijn vooral de medewerkers die de veranderingen mogelijk maken. De procesbegeleiders van Decido begeleiden organisaties in het sociaal domein met omgaan met verandering en het vergroten van draagvlak en draagkracht. Wij begeleiden u graag!

“Draagkracht en draagvlak”

Merlijn Gillissen | Partner

Procesbegeleider zorg en welzijn?

Onze procesbegeleiders en veranderbegeleiders helpen om zorgteams om om te gaan met verandering. Dat doen ze door in het team te kijken naar aspecten van onder- en bovenstroom, veiligheid om te zeggen wat je denkt, elkaar feedback geven. En ook door samen met het management na te denken hoe de transitie of verandering het best gemaakt kan worden. Met betrokkenheid van medewerkers. Zodat zorgmedewerkers weten wat er van ze verwacht wordt, ze beter zijn toegerust voor de taken die ze moeten doen en er meer werkplezier in het team is.

Competenties van onze procesbegeleiders 

Onze procesbegeleiders zorg en welzijn hebben de volgende standaard competenties:

  • Ze kunnen goed patronen waarnemen, zowel boven als onder de tafel
  • Ze zijn zich bewust van de context en kunnen deze in de groep bespreekbaar maken
  • Ze zijn geduldig en weten door te vragen
  • Ze zijn inlevend en kunnen goed spiegelen
  • Ze kunnen goed communiceren met diverse belanghebbenden, zowel met de zorgmedewerkers als met de teamleiders, managers en directie.
Teamcoach zorg en welzijn

Wat maakt onze procesbegeleider anders dan anderen?

Wat onze procesbegeleiders anders maakt, is dat ze allemaal ook ervaring hebben met advies en projectleiding. En ze zijn gewend om te schakelen tussen directie, teamleiding en zorgteams. De procesbegeleiders zijn allemaal gecertificeerd met Management Drives, onze methodiek om te kijken naar de teamdynamiek. Verandering wordt door onze procesbegeleiders altijd bezien in relatie tot de strategie van de organisatie. Dus niet als losstaand ‘dingetje’, ook niet tussen de zorgteams en de stafafdelingen

Coaching op inhoud, proces en relatie

Coachen of teambegeleiding doen we nooit zomaar als interventie. Want als er procesbegeleiding nodig is, is er sprake van een grote transitie of verandering. Dan gaat het ook vaak over de onderlinge relatie, de onduidelijkheid over rollen en taken en de relatie met de stafafdelingen. Dan wordt de context ook belangrijk. Onze procesbegeleiders kijken daarom altijd vanuit meerdere perspectieven (inhoud, proces en relatie) naar het vraagstuk en zijn zich ter dege bewust wat er nodig is om teams te betrekken bij de verandering. Als ‘olie tussen de radarren’ van management, teamleiders en teams zijn onze procesbegeleiders dus bezig om duurzame verandering bij de medewerkers in zorg en welzijn voor te bereiden en te implementeren.

 

Lees de blog over de relatie tussen staf en zorgeams

Losse eilandjes zijn nooit goed!

“Af en toe lachen om de weerbarstige realiteit”

Marcel Kruger | Partner

Begeleiding vanuit gelijkwaardigheid en met humor

Begeleiding vanuit Decido betekent dat we samen kijken naar wat de organisatie nodig heeft en wat de organisatie aankan. Dan doen we vanuit een basis van gelijkwaardigheid. En met een gezonde dosis relativering en humor. In onze visie is het begeleiden van zorgteams een veranderingsproces met hobbels, een enkele tegenslag en succes. Dan kan je als team er maar beter samen voor gaan en af en toe lachen om de weerbarstige realiteit. Want uiteindelijk is de weg ernaartoe ook een onderdeel van de verandering.

Praktijkverhaal: Cedrah

Binnen Cedrah speelt het traject Verbindend Samenwerken. Wij hebben teamleiders en teams begeleid in de bevordering van de samenwerking, waardoor er een constructieve samenwerking is ontstaan. Eigenaarschap is meer in de teams komen te liggen. Teamleiders ontwikkelen persoonlijk leiderschap waarbij zij regie nemen op de manier waarop zij het werk doen. In de begeleiding van het locatie managementteam (LMT) wordt Management Drives ingezet ten gunste van meer inzicht in eigen en elkaars drijfveren. Dit komt ten gunste van de onderlinge samenwerking en positionering van het LMT.

.

Procesbegeleiding


Cedrah

Teamcoach zorg en welzijn Cedrah Decido

Praktijk verhaal: Kleurrijk

KleurRijk zocht begeleiding bij de professionalisering van zelforganiserende teams op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Een van onze medewerkers heeft de opvangteams en het MT gecoacht, de ondersteunende diensten begeleid en samen met de organisaties tools ontwikkeld om de ingezette beweging te bestendigen en te verstevigen

Procesbegeleiding

Kleurrijk

Teamcoach zorg en welzijn Kleurrijk Decido

Procesbegeleider in zorg en welzijn: Peter

Peter werkt 5 jaar als procesbegeleider en teamcoach bij Decido. Daarvoor heeft hij gewerkt bij De Baalderborg Groep als intern coach. Hij begeleidt veel zorgteams op een verbindende wijze, waarbij hij door haar aanpak zowel aandacht heeft voor het individuele belang als voor het groepsbelang.

 

Teamcoach zorg en welzijn Olga Sprong

“Verandering met hoofd, hart en buik”

Peter Sijtsma | Procesbegeleider

Meer weten?

Wilt u weten welke ervaringen wij hebben met zorg en welzijn? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren ook graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Marcel Kruger.

Merlijn Gillissen Decido