Privacy Policy

Decido B.V. gaat zorgvuldig om met de privacy van gebruikers van haar website, klanten en relaties. We dragen er zorg voor dat we persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Op deze pagina beschrijven we het privacybeleid van Decido B.V.

Als u persoonsgegevens invult op onze website gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens overeenkomstig ons Privacy Policy gebruiken.

Verzamelen van persoonsgegevens
De website van Decido B.V. kunt u bezoeken zonder Decido B.V. informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om u toegang te verschaffen tot besloten informatie als eBooks, maar ook om met u te corresponderen of u in te schrijven voor een een evenement. In deze gevallen zullen wij u vragen de relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Verwerken van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Decido B.V. gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een download, bestelling of een andere actie, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag. Daarnaast kunnen uw gegevens door Decido B.V. gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over voor u relevante producten en/of diensten van Decido B.V. en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Decido B.V.

Decido B.V. geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben om onze dienstverlening en activiteiten goed ten uitvoer te brengen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Decido B.V.. Neem hiervoor contact op via het online contactformulier, info@decido.nl of schriftelijk: Decido B.V., t.a.v. Klantenservice, Havenstraat 22, 3401 DM, IJsselstein

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het downloaden van een document, het ontvangen van een nieuwsbrief of aankondigingen van nieuwe artikelen of om u in te schrijven voor een bijeenkomst, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Decido B.V. en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Decido B.V. Dit wordt middels een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website. Zo verspreiden wij nieuwe eBooks via onze nieuwsbrief. Als u aangeeft nieuwe eBooks te willen ontvangen, krijgt u automatische deze toegestuurd via de nieuwsbrief. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via het online contactformulier, info@decido.nl of schriftelijk: Decido B.V., t.a.v. Klantenservice, Havenstraat 22, 3401 DM, IJsselstein

Het is ook mogelijk dat u er op een andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) expliciet mee heeft ingestemd dat uw e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie over producten, aanbiedingen en activiteiten van Decido B.V. en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Decido B.V.

Als uw organisatie klant is van Decido B.V. wordt uw e-mailadres gebruikt voor correspondentie in het kader van de opdracht die door uw organisatie aan Decido B.V. is verstrekt. Onze algemene voorwaarden, behorende bij deze opdracht zijn hierbij van toepassing.

Bewaartermijn gegevens
Decido B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt nodig wordt geacht.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail, telefonisch) kunt u contact opnemen via het online contactformulier, info@decido.nl of schriftelijk: Decido B.V., t.a.v. Klantenservice, Havenstraat 22, 3401 DM, IJsselstein

Beveiliging
De gegevens die u aan Decido B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Decido B.V. handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Onze website is beveiligd met SSL. Onze databases zijn beveiligd met SSL en met wachtwoorden. Al onze computers en netwerken zijn beveiligd.

Cookies
De website van Decido B.V. maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Informatie die is opgeslagen in een cookie kan bij een volgend bezoek weer naar onze webserver worden teruggestuurd.

Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is. Meer informatie inzake ons privacybeleid treft u aan op https://www.decido.nl/privacy-policy/.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies of de help-functie van je browser.

Meer informatie over Cookies?
De Consumentenbond geeft uitgebreide uitleg over Cookies:
Wat zijn cookies?
Waarvoor dienen cookies?
Cookies verwijderen
Cookies uitschakelen

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben daar geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt toegepast.

Social media
Onze website bevat buttons waarmee webpagina’s gedeeld kunnen worden op social media als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken met stukjes code die van het betreffende bedrijf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de bedrijven zelf om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt toegepast.

Management Drives profielen
Decido B.V. is een gecertificeerd partner van Management Drives. In het kader van sommige opdrachten bij onze klanten nemen wij een persoonlijk Management Drives profiel af. Door het invullen van de vragenlijst geeft u toestemming om deze gegevens in onze database op te slaan. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in een omgeving beheerd door Management Drives B.V. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem daarvoor contact met ons op via de contactgegevens onderaan de website van decido.nl. Om misbruik te voorkomen, vragen we u daarbij om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie mee. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Indienen van een klacht
Indien u van mening bent dat wij ons niet aan de eisen houden die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Decido B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Raadpleeg daarom regelmatig de Privacy Policy voor het privacybeleid van Decido B.V. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 4 juni 2020.

Algemene Voorwaarden

     1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van Decido B.V. van toepassing op alle overeenkomsten krachtens welke Decido consultancy-, interim- en/of opleidingswerkzaamheden zal verrichten.
     2. Overeenkomsten als hiervoor omschreven komen tot stand door ondertekening door beide partijen van een opdrachtbevestiging, waarin vermeld wordt:
      • een omschrijving van de opgedragen werkzaamheden
      • de verwachte duur van de werkzaamheden
      • de door Decido ter uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen medewerk(st)ers
      • de tarieven
       1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
       2. Aansprakelijkheid van Decido voor gemaakte beroepsfouten, alsmede tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst zijn beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het honorarium / de opdrachtsom in het jaar van uitvoering.
       3. Aansprakelijkheid van Decido voor letsel-en materiële schade is beperkt tot € 1.250.000,- .
       4. Decido is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg- en indirecte) schade. Tevens is Decido niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever Decido vrijwaren.
       5. Voor schade veroorzaakt door opzet dan wel grove schuld gelden bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen niet.
       6. Decido aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omschrijving en/of de doeltreffendheid van de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.
       7. Decido behoudt te allen tijde de vrijheid medewerk(st)ers, die door haar met de uitvoering van de werkzaamheden zijn belast, in overleg met opdrachtgever te vervangen door andere, met dien verstande dat zij slechts dan lager gekwalificeerde medewerk(st)ers kan inzetten wanneer de aard van de resterende werkzaamheden zulks duidelijk rechtvaardigt en dat Decido de tijd benodigd voor het inwerken van de nieuwe medewerk(st)er niet in rekening brengt.
       8. Decido zal, ongeacht of de verwachte duur van de werkzaamheden is verstreken, de werkzaamheden slechts mogen beëindigen, in geval daartoe van opdrachtgever toestemming te hebben ontvangen, ofwel na beëindiging van deze overeenkomst krachtens het bepaalde sub 13 of 14.
       9. Opdrachtgever is verplicht de door Decido met de uitvoering van de werkzaamheden belaste medewerk(st)er, voortdurend adequate werkruimte ter beschikking te stellen (conform wetgeving) alsmede alle informatie en technische hulpmiddelen die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden.
       10. Decido verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerk(st)ers eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.
       11. Decido gaat zorgvuldig om met gegevens en informatie door opdrachtgever verstrekt. In het kader van de wet AVG zal de privacy van individuele gegevens van medewerkers opdrachtgever worden gerespecteerd. We dragen er zorg voor dat we persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.
       12. Opdrachtgever aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig aanleveren van alle relevante informatie en gegevens aan Decido in het kader van de verstrekte opdracht. Daarbij is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het voldoen aan de wet AVG bij het aanleveren van deze informatie en gegevens.
       13. Opdrachtgever is Decido voor verrichte werkzaamheden vergoedingen verschuldigd, die berekend worden op basis van de gemaakte kosten en de bestede tijd tegen de overeengekomen tarieven of een overeengekomen vast bedrag, vermeerderd met BTW. De tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten in Nederland. Indien op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden in het buitenland worden verricht, worden de gemaakte kosten doorbelast.
       14. Decido behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar op 1 januari de tarieven te herzien.
       15. Alle tarieven zijn vermeld exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
       16. Facturen van Decido zullen maandelijks worden verzonden en dienen uiterlijk binnen 30 dagen na verzending te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is Decido gerechtigd 1,5% rente per maand in rekening te brengen.
       17. Bij voortijdige beëindiging van deze overeenkomst dient een termijn van dertig dagen ingaande op de datum waarop de schriftelijke mededeling hiertoe werd ontvangen, in acht genomen te worden.
       18. Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ingeval een van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surséance heeft aangevraagd, alsmede indien een van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van deze overeenkomst en deze overtreding niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
       19. Decido kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever die het gevolg is van handelingen of nalatigheden van haar medewerk(st)ers, anders dan voorzover deze gedekt is door een door Decido afgesloten verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid.
       20. Zolang enige opdracht in uitvoering is, zowel als gedurende zes maanden na voltooiing dan wel beëindiging van enige opdracht, zal het iedere partij verboden zijn enige arbeids- of andere samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die minder dan zes maanden tevoren in dienst was van de andere partij.
       21. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
       22. De geldige versie van deze algemene voorwaarden liggen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Herziene versie 1 maart 2023

Decido B.V.