Een wendbare organisatie

Organisatie inrichting in lijn met de strategie

Als organisatie moet je kunnen inspelen op veranderingen en wendbaar en weerbaar zijn. Hoe word en blijf je een wendbare organisatie in deze tijd? Hoe richt je dan de organisatie in? Wat is een goede omvang van het directieteam of managementteam? En hoe verdeel je de portefeuilles zodanig dat je slagvaardig te werk gaat naar je zorgteams én naar andere organisaties in de regio? Een organisatie inrichting die past bij deze tijd!

Onze visie: structuur volgt strategie

De organisatiestructuur van een zorginstelling beïnvloedt vaak de cultuur en de manier van besluitvorming. Het gaat dan om grootte van het bestuur en managementteam, de zeggenschap en portefeuilleverdeling. Zitten bijvoorbeeld alle locatiemanagers in het MT? Zit de HR- of facilitair manager er wel of niet bij?  De gekozen organisatie inrichting is vaak een resultaat van gemaakte keuzes in het verleden en is soms ook organisch zo gegroeid. Het aanpassen van de structuur en grootte doe je niet omdat het moet, maar omdat het wenselijk is vanuit noodzaak om de strategie te realiseren of de strategische wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Zonder een visie op deze twee laatste elementen is elke structuur willekeurig. Vandaar ons motto om een wendbare organisatie te krijgen: structuur volgt strategie.

Hoe wij het aanpakken

Golden Cricles Dedico

Start met visie op besturing

Welke bestuurscultuur wil je als organisatie? Waar leg je de verantwoordelijkheden? Is het top-down of juist laag in de organisatie? Welke filosofie past bij u?  

Golden Cricles Dedico

Evalueer de topstructuur

Hoe groot is het directieteam en/of het managementteam? Is de grootte van het team wel werkbaar en kunnen er snel besluiten genomen worden? 

Pas de overlegstructuur aan

De manier van overleggen kan, zelfs zonder aanpassingen van de managementstructuur, ook bijdragen tot betere en snellere besluitvorming.

Een wendbare organisatie start met de besturingsfilosofie

De besturingsfilosofie gaat over principes van de organisatie inrichting: welke verantwoordelijkheden leg je waar in de organisatie? Bijvoorbeeld de vraag of je de zorgteams wel of geen verantwoordelijkheid geeft over de roosters, aannemen van medewerkers etc. Maar ook de vraag met hoeveel lagen van leidinggevenden je wilt werken: hoe het organogram van de zorgorganisatie er uit ziet. De besturingsfilosofie is een set aan principes en richtlijnen, waarmee je kaders schetst voor de inrichting. Een leidend principe kan zijn: “we geven zorgmedewerkers maximale regelruimte”, of “we gaan vaar dienend leiderschap”. Dergelijke principes stellen eisen aan competenties van leidinggevenden op elk niveau én aan de aard en omvang van bijvoorbeeld het MT of DT. Ook de rol en opvattingen van de Raad van Toezicht nemen we mee. Het resultaat is een duidelijke besturingsfilosofie, vanuit waar we samen kijken naar de impact hiervan op de strategie en de manier van overleggen en besluiten.

Strategie model Decido

eBook: eindelijk een duidelijke strategie

Een goede strategie of goed beleidsdocument bevat altijd een aantal vaste onderdelen. Lees in ons eBook over strategie welke dat zijn en hoe je de strategie duidelijk kunt communiceren

Evalueer de organisatiestructuur

Organisatie-inrichting Decido

Organisatiestructuur zorginstelling

Met de organisatiestructuur van de zorginstelling bedoelen we primair de leidinggevenden die samen de koers van de organisatie bepalen en uitvoeren.  Dit kan een Raad van Bestuur, directieteam en/of managementteam zijn. De managementstructuur dient in alle gevallen in overeenstemming te zijn met de grootte van de organisatie, de strategie en de besturingsfilosofie. Dit vertaalt zich in een organogram voor de zorgorganisatie. Wij kijken samen naar deze elementen en gaan met de belanghebbenden in gesprek over de werkbaarheid en wendbaarheid van de huidige structuur. Daarnaast geven we advies vanuit onze expertise over besturing op de huidige en gewenste inrichting. Het resultaat is een concreet voorstel voor aanpassing van de topstructuur.

Pas de overlegstructuur aan

Of het organogram van de organisatie aangepast moet worden of niet: we kijken ook altijd naar de manier waarop overleggen worden voorbereid, gehouden en opgevolgd. Soms hoeft de managementstructuur niet te worden aangepast, maar volstaat een aanpassing aan de vergader- of overlegstructuur. Hoe vaak wordt er vergaderd, door wie en hoe lang? Is er een duidelijk proces van indienen en behandelen van onderwerpen, een jaarkalender? Wat is de rol van elk MT lid in de vergadering? Al deze vragen bekijken we zowel vanuit de strategische opgave als de gepercipieerde effectiviteit. We kijken naar de drijfveren van individuele management leden en geven advies om de effectiviteit van besluitvorming te vergroten.

Valideren onderzoek - Decido

Wendbare organisatie

Een strategisch partner op bestuursniveau?

Bent u een éénhoofdige directeur/bestuurder en heeft u soms behoefte aan een onafhankelijk en ervaren adviseur om even mee te sparren? Om uw ideeën te toetsen of een frisse blik te krijgen? Neem dan contact op om van gedachte te wisselen wat wij u kunnen bieden.

Inrichting

Zorgverlening Het Baken

Praktijkcase – Het Baken

Ouderenzorgorganisatie Het Baken heeft tijdens Corona ervaren dat de huidige organisatiestructuur niet meer past bij de actualiteiten van de samenleving. Onder begeleiding van Decido heeft de bestuurder samen met het MT gekeken naar de aansturing van de locaties en de teams. Vanuit de behoefte van de cliënt is geformuleerd wat er aan ondersteuning in, en aansturing van, de zorgteams nodig is. Daarna is gekeken naar de rol van zorgmanager. Het resultaat is dat er per locatie één zorgmanager is aangesteld, direct onder aansturing van de bestuurder. Daarmee is Het Baken qua structuur een wendbare organisatie geworden en kan er snel ingespeeld worden op de lokale situatie.

MT Ontwikkeling

De kwaliteit van besturing hangt uiteraard ook sterk af van de samenstelling en competenties van de MT-leden. Wij gebruiken Management Drives om de dynamiek van een managementteam te analyseren en te verbeteren. We kijken daarbij naar drijfveren van mensen, leiderschapsstijlen en manieren van samenwerking. Wil je daar meer over weten, kijk dan hier….

Valideren onderzoek - Decido

Heeft u vragen over de inrichting en wendbaarheid van uw zorgorganisatie?

Bent u als directeur of bestuurder op zoek naar iemand met een genuanceerde mening of wilt u eens een sparren of uw structuur past bij uw strategie? Neem dan gerust eens contact met ons op. 

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg - Decido

Langdurige zorg

We werken al jaren voor organisaties in de oudenzorg, VG of GGZ zorg. Kijk voor alle recente voorbeelden op onze klantenpagina.

Welzijn sociaal domein Decido

Welzijn

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op welzijns instellingen om elkaar aan te vullen in het sociaal domein. Kijk wat we voor u kunnen betekenen

Gemeente - Sociaal domein - Decido

Gemeente en sociaal domein

Afstemming van zorg en welzijn in de regio betekent voor gemeenten een regierol. Wij helpen u om deze rol goed in te vullen.

Andere diensten

Binnen het domein van strategie en beleid bieden we diverse diensten aan, zoals het begeleiden van een strategietraject, reorganisatie of ondersteuning van strategische allianties en samenwerkingsvormen.

Strategische koers

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Na een evaluatie komt de koers: benoemen wat je strategie is en hoe je concreet invulling geeft aan de richting van de organisatie. De meeste medewerkers zijn pas effectief met een duidelijke strategie.

Strategische alliantie

Is samenwerking in de regio een belangrijk onderdeel van uw strategie? Dan is een alliantie mogelijk een antwoord. Lees meer over hoe wij allianties begeleiden.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij u kunnen ondersteunen? Dat kan onder een kopje koffie bij ons of bij u. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen

Popup Image
eBook Strategie

Een strategie die past bij de organisatie?

Download Gratisx