Modern werkgeverschap

Binden en boeien van medewerkers 

Maatschappelijke veranderingen brengen de nodige uitdagingen met zich mee voor zorg- en welzijnsorganisaties. Vooral de maar stijgende personele tekorten in combinatie met de toenemende zorgvraag maakt, dat organisaties slimme en duurzame keuzes moeten maken. Goed werkgeverschap alleen is niet meer onderscheidend genoeg, dat is de minimale standaard geworden. Hoe word en blijf je een organisatie waar medewerkers graag willen werken en zich aan verbinden? Hoe kan je makkelijker inspelen op de veranderende zorgvraag? Hoe zorg je voor wederkerige flexibiliteit? 

Onze visie: Werkgeverschap integraal onderdeel van strategie

Al jarenlang is binnen de zorg en welzijn de kwaliteit van geleverde zorg de belangrijkste maatstaf. Echter zonder gemotiveerd personeel valt er weinig goede zorg of ondersteuning te leveren. In tijden van grote arbeidsmarktkrapte is het dus belangrijk, om naast bekend te staan als goede zorg- of welzijnsorganisatie, je ook te profileren als werkgever die oog heeft voor en handelt in belang van de werknemer. Met losse acties en mooie verhalen kom je er niet. Modern werkgeverschap betekent onderscheidend zijn in wat medewerkers naast ‘een baan’ krijgen: ontwikkeling, inspiratie, toffe collega’s, leiderschap. Dat vraagt om een samenhangende visie en HR-strategie. Daarom is ons motto: maak werkgeverschap een integraal en onderscheidend onderdeel van je strategie.

.

Hoe wij het aanpakken

Golden Cricles Dedico

Visie op werkgeverschap

Wat verwacht je van je medewerkers? En wat verwachten zij van jou als werkgever? Waarom kiezen je voor jou? Waarin wil je je onderscheiden van anderen? Een duidelijke visie is het startpunt.

Golden Cricles Dedico

Kansen en knelpunten

Samen met uw medewerkers maken we een analyse waar de grote knelpunten liggen en waar kansen liggen. Vanuit onze ervaring adviseren we hier ook over. Zo komt er een plan van aanpak. 

Concrete deelprojecten

Samen met HR-experts van de organisatie en teamleiders voeren we in korte projecten diverse verbeteringen door, zodat de eerste effecten direct merkbaar en voelbaar worden.

Visie op werkgeverschap

Werkgeverschap gaat over je verantwoordelijkheid richting werknemers. Over hoe je ervoor zorgt dat het werk zo is ingericht, dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Het gaat hierbij om zowel de werkprocessen, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden als de manier van leidinggeven. Met als doel om de cliënt zorg of ondersteuning te bieden. Het start dus bij de visie en kernwaarden van de organisatie. Hoe ziet de organisatie de rol van de medewerker? En wat is onderscheidend aan werken bij uw organisatie? Wij helpen u met het definiéren van een visie op werkgeverschap, vanuit de ‘employee-journey‘. Het resultaat is een unieke eigen invulling van werkgeverschap verankerd in de organisatie-strategie.

ouderenzorg gesprek decido

eBook: Succesfactoren voor binden van nieuwe medewerkers!

Het verloop van zorgprofessionals is groot. Te groot. Ook onder medewerkers die net bij de organisatie komen werken. Wat kun je als werkgever doen om het verloop te minimaliseren en nieuwe medewerkers te binden aan jouw organisatie? Lees het nieuwe ebook!

Breng kansen en knelpunten in beeld

welzijnsactiviteiten spelletjes Decido

Door middel van uitkomsten uit een laatste medewerkertevredenheidsonderzoek en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken we een eerste inventarisatie van arbeidsomstandigheden waar in de ogen van medewerkers iets in zou mogen veranderen. We gaan met medewerkers en leidinggevenden in gesprek over werkgeverschap, zoals vastgesteld bij de strategie, en of zij belemmeringen ervaren in een goede uitvoering daarvan door de huidige werkprocessen en arbeidsvoorwaarden. Zijn de verschillende contractvormen passend bij de wensen van medewerkers bijvoorbeeld. Heeft de organisatie een grote inzet van ZZP’ers, waardoor komt dat en wat zou hen over de streep helpen om in dienst te treden? Werkt de organisatie in een samenwerkingsverband, of wil je dat gaan starten, zijn er dan ook mogelijkheden om medewerkers in dienst te nemen van dat samenwerkingsverband? Op die manier kun je huidige ZZP’ers een vaste aanstelling aanbieden en toch de mogelijkheid geven om steeds bij een andere organisatie te werken. We denken buiten de gebaande paden om tot oplossingen te komen die passend zijn binnen de strategie van de organisatie en waar medewerkers warm voor lopen. Hieruit volgt een concreet voorstel met aanpassingen aan de arbeidsomstandigheden, zoals werkprocessen, contractvormen etc.

Evalueer leiderschap

In dit geval bedoelen we met leiderschap de manier waarop managers en teamleiders (de direct leidinggevenden) invulling geven aan hun rol van leidinggevende. Uit onderzoek is gebleken, dat het vrijwillige verloop van personeel in de meeste gevallen verband houdt met de werkrelatie tussen medewerker en leidinggevende. Leidinggevenden zijn een verbindende schakel in een organisatie. De zorgprofessional of professional in welzijn weet vaak heel goed hoe het vak uitgevoerd moet worden. Dat ze voor jouw organisatie willen blijven werken heeft te maken met of zij zich gezien en gehoord voelen. Dat er waardering geuit wordt voor het werk dat ze doen, dat ze geprikkeld worden om zich te ontwikkelen, dat ze autonomie ervaren en tegelijkertijd weten dat ze kunnen terugvallen op hun leidinggevende. Wat is de gewenste leiderschapsstijl binnen de organisatie? Hoe geven leidinggevende daar in de praktijk vorm aan? Hoe worden zij getraind en scherp gehouden? Wat maakt iemand een excellente leidinggevende? Op al deze vragen gaan we samen met jullie antwoorden vinden binnen de organisatie. Het resultaat is een advies over de gewenste leiderschapsstijl en hoe dat er in gedrag uitziet. Wij gebruiken Management Drives om leidinggevenden inzicht te geven in hun drijfveren, wat dat zegt over voorkeuren voor een bepaalde leiderschapsstijl en hoe je die inzichten kunt inzetten in de samenwerking met je teams.

masterclass datavisualisatie Decido

Een strategisch HR partner op bestuursniveau?

Bent u HR verantwoordelijk en heeft u soms behoefte aan een onafhankelijk en ervaren adviseur om even mee te sparren? Om uw ideeën te toetsen of een frisse blik te krijgen? Neem dan contact op om van gedachte te wisselen wat wij u kunnen bieden.

Modern werkgeverschap

 

 

 

Silverein – Digitale onboarding

Bij ouderenzorgorganisatie Silverein komen maandelijks 40-60 nieuwe medewerkers. Tijdens de corona-periode was een fysieke bijeenkomst over de missie en visie en werken bij Silverein niet mogelijk. Om toch de nieuwe medewerkers wel een goede binding met de organisatie te bieden, werd binnen enkele weken een geheel digitale onboarding op poten gezet: een studio werd ingericht, met een green-screen. De deelnemers werden via Zoom uitgenodigd en de programmaonderdelen werden qua werkvorm geheel aangepast en interactief gemaakt. Onderdelen waren een quiz, een presentatie van de directie, break-out sessies over kernwaarden en het werk. Zo ging de onboarding, ondanks corona, toch ‘gewoon’ door.

Moderne medezeggenschap: OR 3.0

Bij modern werkgeverschap hoort ook moderne medezeggenschap: een ondernemingsraad die het bestuur als partner ziet en niet als ‘werkgever’. Bovendien is in een tijd van meer regie bij zorgteams de vraag welke rol de OR nog heeft als vertegenwoordiging van ‘de’ medewerker. Bestaat dé medewerker eigenlijk nog wel? Hoe zorgt de OR ervoor dat ze niet over de medewerkers beslissen maar zorgen dat er maximale betrokkenheid en zeggenschap ligt bij de medewerker? Lees meer over hoe wij moderne medezeggenschap zien. Klik hier

medezeggenschap

Modern werkgeverschap

 

 

 

Lievegoed Decido

Lievegoed – OR 3.0

De OR van Lievegoed zorggroep was een nieuw startende OR. Decido heeft hen begeleid bij de teamvorming, met behulp van Management Drives en bij de uitwerking van een visie op medezeggenschap wat past bij de organisatie. De OR heeft een concreet werkplan met concrete doelen op resultaatgebieden. De uitvoering van het werkplan monitoren we met elkaar. Decido sluit twee keer per jaar aan bij de vergadering en bespreekt dan met de OR op basis van casuïstiek de voortgang van het werkplan en samen reflecteren we op de ontwikkeldoelen van de OR als team. Daarmee is deze OR op weg naar OR 3.0.

Heeft u vragen over mogelijkheden op HR gebied?

Bent u als directeur of bestuurder op zoek naar iemand met een genuanceerde mening of wilt u eens een sparren of uw HR strategie past bij uw overall strategie? Neem dan gerust eens contact met ons op.

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg - Decido

Langdurige zorg

We werken al jaren voor organisaties in de oudenzorg, VG of GGZ zorg. Kijk voor alle recente voorbeelden op onze klantenpagina.

Welzijn sociaal domein Decido

Sociaal domein

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op welzijns instellingen om elkaar aan te vullen in het sociaal domein. Kijk wat we voor u kunnen betekenen

Gemeente - Sociaal domein - Decido

Regionale samenwerking

Afstemming van zorg en welzijn in de regio betekent voor gemeenten een regierol. Wij helpen u om deze rol goed in te vullen.

Andere diensten

Binnen het domein van modern werkgeverschap bieden we diverse diensten aan, zoals begeleiding van teamontwikkeling, inzet van zorgtechnologie of leiderschap voor MT-leden.

Team ontwikkeling

Medewerkers willen zich continu ontwikkelen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook op gebied van competenties, gedrag en samenwerking. Wij begeleiden teams in hun ontwikkeling.

Zorgtechnologie

Als moderne werkgever laat je geen kansen onbenut om zorgtechnologie in te zetten voor het primaire proces. Dat is in het voordeel van de client en de medewekers. Wij helpen u daarbij.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij u kunnen ondersteunen? Dat kan onder een kopje koffie bij ons of bij u. Neem vrijblijvend contact op met Hilrieke Nauta

Hilrieke Nauta- Decido
Popup Image
ebook Modern Werkgeverschap

Binden van nieuwe medewerkers?

Download gratisx