Brede inspraak en invloed op sociaal beleid

Medezeggenschap 3.0

De traditionele manier van de ondernemingsraad en de cliëntenraad werkt niet meer. Ze past niet meer bij de maatschappelijke uitdagingen, de snelheid van verandering en de nieuwe rol van bestuur en medewerkers. Nieuwe vormen van medezeggenschap bieden kansen op meer inspraak door meer medewerkers en cliënten. Hoe organiseer je een vernieuwende vorm van medezeggenschap en daarmee een breed gedragen sociaal beleid?

Oude of nieuwe manier van zeggenschap?

In tijden van crisis, en van complexere en elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen, zoeken bestuurders en directeuren de samenwerking met de medezeggenschap. Dit stelt de medezeggenschap voor een dilemma: vasthouden aan de wettelijke procedures met mogelijk schadelijke gevolgen voor de organisatie? Of meedenken en meebewegen met de directie met het risico als medeplichtig te worden gezien door de achterban? Veel ondernemingsraden en cliëntenraden worstelen met hun rol en positie en durven het partnerschap met de directie nog niet aan te gaan. Maar daar liggen juist wel kansen! Wij geloven in een krachtige medezeggenschap, zowel vanuit medewerkers als vanuit cliënten. Goede inspraak leidt tot betere en meer afgewogen besluitvorming. En dat is goed voor alle partijen.

Hoe wij het aanpakken

medezeggenschap

Visie op medezeggenschap

Medezeggenschap volgt zeggenschap. Samen met bestuur en OR ontwikkelen we een visie op medezeggenschap.

Herzien van rollen en taken

Geen enkel OR-lid vindt alles leuk. Met Management Drives bepalen we een goede en motiverende rol- en taakverdeling.

Partner voor het bestuur

De OR is eerder in het proces betrokken. Medezeggenschap in de besturingscyclus. Van procedures naar partnerschap.

Onze visie: van procedure naar partnership

Wij geloven dat het voortbestaan van dé ondernemingsraad en dé cliëntenraad in hun huidige vorm geen doel op zich is. Het gaat erom dat medewerkers en cliënten zo veel mogelijk inspraak en invloed hebben. En omdat zij steeds mondiger worden, kunnen zij zichzelf ook steeds beter vertegenwoordigen. Waarom zouden zij niet zelf een adviesaanvraag kunnen behandelen? OR en CR blijven bestaan, maar hun rol verandert richting strategisch partner van de directie. Medezeggenschap 3.0 noemen we dat: de medezeggenschap ligt laag in de organisatie en de OR en CR zijn medebepalers van de koers van de organisatie.

Medezeggenschap verandert

De invulling van de medezeggenschap maakt eenzelfde verandering door als veelal in de zorg gezien wordt, namelijk: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Hoe laag (en breed) de medezeggenschap in de organisatie belegd wordt en hoe nauw de ondernemingsraad of de cliëntenraad met de bestuurder / directeur gaat samenwerken, is afhankelijk van de unieke aard van de organisatie. Samen moet op zoek gegaan worden naar de juiste invulling passend bij o.a. de besturingsfilosofie van de organisatie.

Hoe word je als OR of CR een serieuze samenwerkingspartner? En hoe verstevig je tegelijkertijd de relatie met de achterban, of beter gezegd, de betrokkenheid van de achterban bij de medezeggenschap?

medezeggenschap

Wilt u ook meer partnership?

Lees dan ons eBook

Medezeggenschap en zelforganisatie gaan hand in hand

Is je organisatie bezig om verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen? Of wil je medezeggenschap in je organisatie versterken? Lees hoe zelforganisatie en medezeggenschap hand in hand met elkaar gaan.

Eigen regie

Medezeggenschap Decido

Een eigen visie als OR?

Neem contact met ons op.

De OR en/of de CR doen er goed aan om het initiatief voor vernieuwing van de medezeggenschap naar zich toe te trekken, voordat zij ingehaald worden door initiatieven van managers of directie. Zij betrekken interne betrokkenen nauw bij de vernieuwing, want alleen samen kun je de brug naar de toekomst slaan. Vanuit eigen kracht laten ze hun routinematige manier van werken los en werken aan het ontwikkelen van kennis en competenties, passend bij de nieuwe rol. Naast na te denken over hoe draagvlak te verkrijgen, denken ondernemingsraden en cliëntenraden ook na over de veranderingen in hun eigen manier van werken. Hoe kennis en competenties te ontwikkelen om sparringpartner te worden en medezeggenschap laag in de organisatie te beleggen. Wij begeleiden de OR met het opstellen van een duidelijke visie op medezeggenschap.

Download het eBook Van Procedure naar Partnership

Medezeggenschap 3.0 staat voor een volwassen, zelfbewuste OR of CR. Wat zijn de kenmerken van deze OR 3.0? Lees er alles over.

Rollen en taken opnieuw bekeken

Het ambiëren van nieuwe rollen, richting achterban en bestuurder / directeur, stelt ondernemingsraden en cliëntenraden voor het vraagstuk: hoe gaan we die verschillende rollen als raad vervullen? Eén ding is volgens ons zeker, al deze rollen kunnen niet door één persoon vervuld worden. Taak- en roldifferentiatie is onontkoombaar voor een OR of CR die zich ontwikkelt richting medezeggenschap 3.0. Dit maakt dat OR en CR na moeten denken welke rollen uit hun visie op de invulling van medezeggenschap voortvloeien. Welk lid welke rol kan vervullen. Veel gestelde vragen hierbij zijn: Op basis waarvan verdelen we de rollen? Kennen wij onszelf en onze collega’s voldoende om de rollen te verdelen? Wij gebruiken Management Drives om dit proces te faciliteren.

Het ideale OR-lid bestaat niet meer

Lees hoe je kijkt naar de OR als een team en hoe je op basis van drijfveren en motivatie tot een heel andere manier van organiseren kan komen.

Op naar een moderne OR 3.0

Met medezeggenschap 3.0 bereik je de volgende voordelen:

   1. Meer inspraak en invloed
   2. OR en CR zijn geen vertragende factor meer
   3. Medebepalen van de koers van de organisatie
   4. Strategisch partner van het organisatiebestuur
   5. Een goede rolverdeling binnen de OR en/of CR
   6. Eigen regie over je eigen toekomst als OR en/of CR
   7. Medezeggenschap sluit aan bij de besturingsfilosofie
   8. Medezeggenschap laag in de organisatie: dicht bij de cliënt en medewerker

  In drie tot vier workshops van een halve dag heb je al een vernieuwingsplan voor medezeggenschap in je eigen organisatie.

Andere rol OR in verkiezingstijd

Steeds meer ondernemingsraden zien dat de elkaar sneller opvolgende ontwikkelingen om en in de organisatie, vragen om een andere manier van medezeggenschap. Die manier brengt teweeg dat de ondernemingsraad ook op een andere manier moet gaan handelen.

Ervaar het zelf

Een verhaal op maat?

Maak een afspraak voor jouw OR of CR.

Met het verdelen van taken en rollen binnen de ondernemingsraad of cliëntenraad krijgt samenwerking hierbinnen een andere betekenis. Je kunt niet alles meer hetzelfde doen. Vertrouwen in elkaar om werk aan elkaar over te kunnen laten, net zoals de (zorg) teams dat doen. En waar teamontwikkeling daar heel gewoon is, is dat bij ondernemings- en cliëntenraden (nog) niet het geval.

Worstelt jouw OR of CR ook met alle veranderingen in de zorg? Wil je wel vernieuwen, maar weet je niet hoe? Maak vrijblijvend een afspraak voor een presentatie over de drie eBooks over de OR 3.0 aan jouw ondernemingsraad of cliëntenraad. Decido heeft al veel raden begeleid en heeft concrete tips voor jullie ontwikkeling.

Modern werkgeverschap

Voor ons is een modere ondernemingsraad een vast onderdeel van modern werkgeverschap. Samen bepalen wat goed is voor de ontwikkeling van medewerkers en teams.

Waar zijn we actief?

Zorg

Modern werkgeverschap in de zorg. Wij begeleiden organisaties al tijden met diverse vragen en thema’s. Bekijk welke organisties in de zorg we hebben geholpen

gemeenten

Welzijn

Burgerparticipatie goed organiseren? Zorgen dat er een goed aanbod is aan welzijnsdiensten? Wij begeleiden veel organisaties in het sociaal domein.

Gemeenten en allianties

Modern werkgeverschap betekent ook verder kijken dan je muren van je eigen organisatie. Actief samenwerken met anderen en de gemeenten. Lees meer hierover

eBook Alliantievorming is beschikbaar!

Andere diensten

Medezeggenschap in een organisatie staat niet op zich. Het is onderdeel van de strategie en waarden van een organisatie. Wij begeleiden uw organisatie bij de juiste richting en bij aansluiting vinden bij bijvoorbeeld zelforganisatie.

Bepaal de juiste richting

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Het start vanuit het hogere doel van de organisatie en biedt een inspirerende visie waar we gezamenlijk voor gaan. En een duidelijke strategie hoe daar te komen.

Creëer beweging in de organisatie

Een strategie op papier verandert niets in de organisatie. Het zijn de teams die voor beweging zorgen. Vanuit een duidelijke strategie begeleiden wij teams om meer eigenaarschap te nemen over hun bijdrage aan het doel van de organisatie. Lees hoe we dat doen.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij aankijken tegen het inrichten van medezeggenschap 3.0? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. We denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met Olga Sprong.