Transformatie naar een actief ecosysteem

Gemeenten en provincies

Het bereiken van sociaal en economisch welbevinden voor burgers wordt het primaire uitgangspunt in het beleid van decentrale overheden, waarbij tevens de (maatschappelijk) kosten moeten worden beteugeld. De financiële onhoudbaarheid van de verzorgingsstaat en de aandacht voor participatie, digitale dienstverlening en zelfredzaamheid vraagt om een nieuwe dynamiek. Niet alles zelf meer doen, maar het creëren en faciliteren van een ecosysteem waarin waardecreatie en maatschappelijke toegevoegde waarde centraal staat. En waarin partijen op basis van gezamenlijke waarden samenwerken door over eigen belangen heen te kijken en te investeren en participeren in het lokale netwerk van voorzieningen.

Transformatie in plaats van verschuiving

De grote transities zijn achter de rug. Decentrale overheden zijn nu ook verantwoordelijk voor het sociaal domein. Digitalisering vormt de volgende grote transitie. De burger verwacht steeds meer service, snelle antwoorden op allerlei vragen. Ze kijken naar gemeenten en provincies voor tal van vragen over klimaat, wonen, economie en welzijn. Gemeenten en provincies worden meer en meer als een neutrale netwerkmakelaar gezien die samenwerkingsverbanden smeedt en aanjaagt. De rollen worden gevarieerder en wisselen vaker naar gelang de situatie en de vraag vanuit de samenleving. Dit vraagt om flexibiliteit in de keuze en de uitvoering van provinciale rollen en taken. Wat verandert er in de aansturing, inrichting en uitvoering van publieke taken op lokaal niveau?

Focus op maatschappelijke waarde

Maatschappelijke waarde gaat over het bereiken van kwaliteit van leven, gezondheidswinst en welbevinden van burgers. Deze waarden worden op lokaal niveau bepaald. Persoonlijke doelen van burgers zijn leidend waarbij kwaliteit van leven en welbevinden het uitgangspunt vormen. Voor bedrijven en lokale organisaties gaat het om waarde toevoegen in de regio.  Zeker na Corona wordt het steeds belangrijker om te kijken naar de maatschappelijk bijdrage van ondernemingen. Gemeenten en provincies kunnen hier alleen maar goed op inspelen door het loslaten van klassieke domeinen en thema-overstijgend te werken. Intern betekent dit het verbinden van afdelingen tot samenwerkende (virtuele) teams. De essentie is het beleid ligt op uitkomsten die het verschil maken in de levens van burgers. Kwaliteit, zoals burgers die ervaren telt, de inspanning is van secundair belang.

 Samen met u maken we resultaatgerichte afdelingsplannen, zodat beleidsmedewerkers weten welke impact de verschillende afdelingen leveren en hoe die met elkaar samenhangen.

Foto Enza Game Handenkopie Blug Vaag

Wij begeleiden gemeenten met het formuleren en communiceren van duidelijk beleid met focus op maatschappelijke waarde. In het sociaal en economisch domein helpen wij om het verhaal van gemeenten en provincies tot leven te brengen.  

eBook de Waardengedreven organisatie

Hoe word je een waardengedreven organisatie waarbij aandacht voor de burgers en verantwoorde besteding van middelen hand in hand gaan? Binnenkort verschijnt dit nieuwe eBook, maar vraag hem nu al aan.

Van ambtelijke organisatie naar ecosysteem

Investeren In De Relatie

Wij begeleiden gemeenten en provincies bij het opzetten en operationaliseren van een structurele samenwerking met externe partners waarbij zij zelf regisseur zijn van de samenwerking.

Een actief ecosysteem bestaat uit partijen een visie delen op participatie en zelfredzaamheid van burgers en bedrijven, en willen participeren in actieve samenwerking. Samenwerking betekent over eigen belangen heen kijken en investeren in het lokale netwerk van voorzieningen. Een ecosysteem is gebaseerd op waardecreatie. Waardecreatie gaat uit van het verbeteren van de kwaliteit voor burgers en bedrijven binnen een regio of gemeente  waarbij de (maatschappelijke) kosten worden beteugeld. Provincies en gemeenten spelen een verbindende rol door partijen bij elkaar te brengen. Door de verschillende rollen die gemeenten hebben (dienstverlener, beheerder, handhaver ontwikkelaar) vraagt dit om professioneel opdrachtgeverschap en een regie-functie.

Het aangaan van strategische samenwerking met partijen in de regio, valt of staat bij de manier waarop deze wordt opgestart. Veel te gauw komen procedurele en juridische aspecten op tafel. En dat terwijl je elkaar soms nog amper kent. Strategische samenwerking en alliantievorming begint met een verkenning op relatie.

De vijf succesfactoren van strategische allianties

Lees het nieuwe eBook over voorwaarden voor goede samenwerking tussen organisaties

Keuzes met beperkte middelen

Betere en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven is momenteel een hoge prioriteit. Er komen taken en verantwoordelijkheden bij, en het budget is minder. Een groter takenpakket wordt door minder mensen uitgevoerd. Het inkrimpen of het verminderen van gemeentelijke diensten is vaak onmogelijk. Dit betekent dat gemeenten effectiever en efficiënter moeten gaan werken. Belangrijk daarbij is een duidelijke sturing op de middelen in relatie tot de impact. Effectieve rapportages zijn daarbij onontbeerlijk.

 

In de praktijk blijkt dat management rapportages te weinig worden gebruikt. Ze zijn te veel financieel en budget-georiënteerd en geven niet de echte inzichten om keuzes te maken.

48221

Wij ontwerpen rapportages en dashboards die wel worden gebruikt. Door te kijken naar de invloed van de gebruiker en naar het beoogd effect.

Ervaar het zelf: Masterclass Datavisualisatie 

War on talent en interne samenwerking

Veranderkracht 1

Behoud uw talenten door ze inzicht te geven in hun eigen drijfveren en mogelijkheden. Wij begeleiden u met samenwerking binnen en tussen teams.

Zowel gemeenten als provincies hebben een ongelooflijk breed scala aan domeinen waar ze actief zijn. Om het beheersbaar te maken, zijn er intern vele afdelingen die zich met deelgebieden bezighouden. Het resultaat is dat interne samenwerking soms erg complex is geworden. De interne jungle maakt effectief opereren lastig en menig jong talent vertrekt om die reden. Het vinden en binden van talentvolle collega’s hangt sterk samen met de interne cultuur van samenwerking en continu ontwikkelen. Niet zelden lopen jonge en veelbelovende medewerkers gefrustreerd weg, omdat ze stuklopen op de interne hiërarchie en het gevoel dat ze niets bereiken. Hoe verbeter je de samenwerking binnen je eigen complexe organisatie?

 

Samenwerken vraagt om duidelijke doelen en een open cultuur. Met Management Drives als methodiek begeleiden wij teams binnen gemeenten en provincies om beter samen te werken en zo meer voor elkaar te krijgen. Daarbij ligt de nadruk op de dynamiek binnen het team en tussen de teams. Vanuit de relatie wordt inhoudelijke samenwerking makkelijker.
Kijk ook op managementdrives.com

Hoe wij transformaties begeleiden

Wij geloven dat medewerkers binnen decentrale overheden intrinsiek gemotiveerd zijn om het verschil te maken voor burgers en bedrijven. Maar dat complexiteit en bureaucratisering het lastig maken om te ervaren dat je daadwerkelijk maatschappelijke waarde levert. Wij begeleiden uw gemeente of provincie vanuit hetzelfde perspectief als u: een betere samenleving met tastbaar resultaat.

Veranderkracht 1

Veranderaanpak

Onze veranderaanpak integreert harde en zachte factoren van samenwerking. Het combineert inhoud en relatie. De verbinding tussen richting en beweging maakt dat veranderen in een integrale benadering wordt bekeken.

Aanscherpen Vd Besturingscyclus

Veranderkracht

Samenwerking lukt vaak niet door vage doelen en gebrek aan veranderkracht. Gedurende het traject kijken we samen met u naar de veranderkracht van uw organisatie en wat er nodig is om de beweging gaande te houden.
Leiderschap

Veranderteam

Het leiden van een verandering in moeilijke tijden vergt moed, lef en kwetsbaarheid. Wij hebben veel aandacht voor het ‘veranderteam’: zij die de verandering in goede banen mogen leiden. Het vraagt specifieke competenties om teams van verschillende disciplines te laten samenwerken.

Meer weten?

Wilt u weten welke ervaringen wij hebben bij gemeenten en provincies? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. Wij luisteren ook graag naar uw vraagstuk. Neem vrijblijvend contact op met Nienke Leenstra.

Nienke Leenstra