Onderzoek en evaluatie

Strategie op basis van feiten en cijfers

De maatschappij verandert snel. Nieuwe wetten, regels en financiering maken aanpassingen noodzakelijk. Huidig beleid kan al snel verouderd zijn. En als je als organisatie wendbaar wilt zijn of een nieuwe koers wilt uitzetten, is het waardevol om keuzes te maken op basis van feiten en cijfers. Decido helpt organisatie bij evaluatie van beleid en voorbereiding van een nieuwe koers door onderzoek.

Onze visie: evidence based strategie

Net als bij behandeling, revalidatie en bejegening rondom bijvoorbeeld onbegrepen gedrag van ouderen, is het ook voor organisatieontwikkeling en strategie belangrijk om de keuzes te bepalen op basis van feiten en onderzoek. Bijvoorbeeld op het gebied van de besturingsfilosofie en kan onderzoek naar effectiviteit en risico’s van zelforganisatie onderzocht of geëvalueerd worden. Wat zijn voor- en nadelen van teams met of zonder direct hiërarchisch leidinggevende? Wat heeft gewerkt in het verleden en waarom? En wat zijn ervaringen bij vergelijkbare organisaties. Keuzes maken op basis van feiten, onderzoek en analyse geeft geen zekerheid voor de toekomst, maar wel een context waardoor het mogelijk wordt diverse beleidsopties goed te wegen en te vergelijken.

Hoe wij het aanpakken

Golden Cricles Dedico

Duidelijke vraagstelling

Zonder goede vraagstelling geen goede evaluatie of onderzoek. Wij brengen samen met u de vraag in kaart en vragen door, totdat we weten wat we moeten evalueren.

evaluatie en onderzoek hybride methoden Decido

Hybride methoden

Er zijn diverse mogelijkheden op te onderzoeken of te evalueren. Sommige methoden zijn te combineren. Wij adviseren u hoe het onderzoek moet aanpakken.

evaluatie en onderzoek draagvlak decido

Validatie en draagvlak

Tijdens en na de evaluatie of onderzoek is het belangrijk om vaak terug te koppelen, uitkomsten voor te leggen en te kijken of het ook zo ervaren wordt.

Duidelijke vraagstelling

Het is onze ervaring dat een goed onderzoek of evaluatie begint bij een heldere vraagstelling. Waar loopt de organisatie tegenaan? Is het onderwerp bijvoorbeeld de functiemix? Wat is dan de exacte vraagstelling: beschikbaarheid van bepaalde functies of juist de betaalbaarheid van de mix? En welke keuzes zijn in het verleden gemaakt en waarom? Wij helpen om de vraagstelling duidelijk en scherp te formuleren in een onderzoeks- of evaluatievraag.

Vragenlijst evaluatie onderzoek - Decido

eBook: eindelijk een duidelijke strategie

Een goede strategie of goed beleidsdocument bevat altijd een aantal vaste onderdelen. Lees in ons eBook over strategie welke dat zijn en hoe je de strategie duidelijk kunt communiceren

Hybride onderzoeksmethoden

evaluatie en onderzoek decido

Er zijn diverse methoden om te evalueren en te onderzoeken. Wij gebruiken een hybride vorm van onderzoeks- en evaluatiemethoden, afhankelijk van de opdracht en de vraagstelling. Via korte enquête- vragen kan een brede groep van zorgmedewerkers worden bereikt. Semigestructureerde interviews leveren aanvullende inzichten op. En als het gaat om onderzoek naar bijvoorbeeld specialisaties in de regio is het goed om diverse externe bronnen te raadplegen. We kunnen u ook in contact brengen met andere organisaties uit ons netwerk om een soort benchmark onderzoek te doen.

Validatie en draagvlak

Wat ons betreft zijn de uitkomsten van interviews, enquêtes en bronnenonderzoek niet het eindpunt van het onderzoek. Het is in onze visie belangrijker of de organisatie zich herkent in de uitkomsten en of dit past in het eigen beeld van de situatie. We valideren de uitkomsten dus graag met het management of met de betrokken personen in het onderzoek. Op deze manier verrijken we de uitkomsten met ideeën en aanvullende inzichten. Daarna vatten wij het samen en brengen een eindverslag uit.

Valideren onderzoek - Decido

Een strategisch partner op bestuursniveau?

Bent u een éénhoofdige directeur/bestuurder en heeft u soms behoefte aan een onafhankelijk en ervaren adviseur om even mee te sparren? Om uw ideeën te toetsen of een frisse blik te krijgen? Neem dan contact op om van gedachte te wisselen wat wij u kunnen bieden.

Evaluatie

Zorgverlening Het Baken

Het Baken – evaluatie beleid

Zorgverlening Het Baken had in 2015 een beleid geformuleerd op gebied van kleinschalig wonen. Daarin stond het begrip community coach centraal, een specifieke vorm van zelforganisatie. Na 5 jaar vroeg de bestuurder om het gevoerde beleid op diverse aspecten te evalueren. Decido heeft zowel het management, de groep van community coaches (ca 30) en diverse andere stakeholders bevraagd via een enquête en semigestructureerde vragenlijsten. Deze waren opgesteld na een goede analyse van het oorspronkelijke doel van het beleid. De uitkomsten zijn gebruikt om het beleid op een aantal punten aan te passen en te actualiseren naar de huidige situatie.

Na de evaluatie

Na bespreking in het managementteam van onze bevindingen, brengen we de resultaten in verband met de beleidsvragen en doen aanbevelingen voor het vervolg. Dit kan zijn in de vorm van een projectvoorstel, een andere manier van aansturing of functiemix of een aanpassing in het geformuleerde beleid. We helpen de organisatie graag met het in beweging krijgen van medewerkers en de verandering in gang te zetten. Lees meer over hoe we strategie concreet maken of de organisatie anders inrichten.

Valideren onderzoek - Decido

Heeft u vragen over scenario’s of evaluatie van beleid?

Bent u als directeur of bestuurder op zoek naar iemand met een genuanceerde mening of wilt u eens een sparren of het huidige beleid voldoende effectief is? Neem dan gerust eens contact met ons op. 

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg

We werken al jaren voor organisaties in de oudenzorg, VG of GGZ zorg. Kijk voor alle recente voorbeelden op onze klantenpagina.

gemeenten

Welzijn

Steeds meer wordt er een beroep gedaan op welzijns instellingen om elkaar aan te vullen in het sociaal domein. Kijk wat we voor u kunnen betekenen

Gemeenten en sociaal domein

Afstemming van zorg en welzijn in de regio betekent voor gemeenten een regierol. Wij helpen u om deze rol goed in te vullen.

Andere diensten

Binnen het domein van strategie en beleid bieden we diverse diensten aan, zoals het begeleiden van een strategietraject, reorganisatie of ondersteuning van strategische allianties en samenwerkingsvormen.

Strategische koers

Een verandering heeft een duidelijk verhaal nodig. Na een evaluatie komt de koers: benoemen wat je strategie is en hoe je concreet invulling geeft aan de richting van de organisatie. De meeste medewerkers zijn pas effectief met een duidelijke strategie.

Strategische alliantie

Is samenwerking in de regio een belangrijk onderdeel van uw strategie? Dan is een alliantie mogelijk een antwoord. Lees meer over hoe wij allianties begeleiden.

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij u kunnen ondersteunen? Dat kan onder een kopje koffie bij ons of bij u. Neem vrijblijvend contact op met Merlijn Gillissen

Popup Image
eBook Strategie

Eindelijjk een duidelijke strategie?

Download gratisx