Integraal werken aan duurzaamheid

ESG criteria en MVO doelen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft een lange weg afgelegd, er zijn veel termen en het gaat over veel meer dan alleen klimaat. Er is zoveel informatie over het onderwerp te vinden. En als jij binnen jouw organisatie ook aan de slag wil om je eigen organisatie meer duurzaam te maken, waar moet je dan beginnen?  Lees hoe je een stap kunt maken met ESG-doelen of met je MVO-strategie.

De bomen en het bos – wat is wat?

CSR, MVO, ESG, SDG, GRI en ga zo maar door. Het onderwerp duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is vergeven van de afkortingen en termen die het overzicht er niet makkelijker op gemaakt. Ook als je graag een steentje bijdraagt aan een duurzame samenleving, is het niet makkelijk om de juiste stappen te zetten. Begin je bij milieu-impact? Of toch ergens anders? En hoe koppel je duurzaamheids doelstellingen aan je organisatiestrategie? Het is toch geen losstaand onderwerp?

Voordat je het weet, is voldoen aan ESG-doelen net zoiets als ‘compliant’ zijn: het moet maar niemand vind het echt belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van de strategie? Hoe bepaal je als organisatie wat echt belangrijk is? En hoe ga je rapporteren op een manier die niet alleen transparant is, maar je ook nog voordeel kan opleveren in de ogen van je stakeholders?  

Hoe wij het aanpakken

Bepaal je ESG ambitie

Hoe je het aanpakt, hangt sterk af van je ambitie. Bepaal eerst je ambitie en volwassenheid. Dan weet je wat het gat is dat je als organisatie wenst te dichten

Materialiteitsanalyse - Decido

Materialiteitsanalyse

Via een materialiteitsanalyse bepaal je samen met stakeholders wat echt relevant is en hoe zich dat verhoudt met de organisatie strategie

ESG Aanpak - Decido

Begin klein, maar begin!

Alle begin is moeilijk en je wil al snel te veel. Kies een beperkt aantal thema’s waarmee je start met meten en verbeteren.

Onze visie: ESG criteria integraal onderdeel 

 Als organisatie in het sociale domein heb je al een maatschappelijk relevante opdracht, zoals het bieden van goede en persoonsgerichte zorg en welzijn vanuit de sociale basis. Duurzaamheid staat daar niet los van en duurzaamheid is niet beperkt tot klimaatdoelstellingen. Organisaties die serieus zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen kijken niet naar lijstjes met klimaat-indicatoren en kiezen er dan een paar. Ze kijken vanuit het belang van cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren een betere maatschappij en een gezond milieu. Als integraal onderdeel van de strategie.

In onze visie is het essentieel dat je mensen betrekt bij de keuzes: wat vinden burgers, cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners belangrijk om bij te dragen aan een betere samenleving? Als je werkelijk een stap wilt maken in het verduurzamen van je processen en werkwijzen, dan stel je je kwetsbaar op en bespreek je de uitdagingen integraal en samen met je stakeholders. Zo is het transparant en zet je in op veranderingen die er ook echt toe doen.

ESG Criteria

ESG is een Engelse afkorting voor ‘Environmental, Social en Governance’.  Het zijn de drie deelgebieden waar organisaties rekening mee hebben te houden. ESG-criteria worden gebruikt om te meten hoe goed organisaties het doen op deze deelgebieden. 

‘E’-aspecten gaan voornamelijk over klimaataspecten (fossiele energie, uitstoot CO2, vervuiling, biodiversiteit). De ‘S’ heeft betrekking op zaken als mensenrechten, diversiteit, dierenwelzijn en bescherming van consumenten.  De ‘G’ gaat over ‘verantwoordelijk gedrag’ van bestuur en aandeelhouders. Denk daarbij aan het meewerken aan eerlijke concurrentie, eerlijk belasting betalen, eerlijke beloning en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers maar ook over transparantie over het gevoerde beleid en het zich houden en wet- en regelgeving.

ESG als begrip werkt volgens ons beter dan de andere begrippen, omdat het niet eenzijdig het klimaat benadrukt en juist zoekt naar balans tussen mens, milieu en gedragsaspecten. Daarmee komt er veel in de invloedscirkel van een organisatie te liggen.

eBook: MVO Strategie – de startersgids

Wil je als organisatie een stap maken richting meer duurzaamheid? Maar vind je het moeilijk om de juiste eerste stappen te zetten? Lees dan ons nieuwe eBook over de MVO strategie en hoe je kunt bepalen welke stappen je eerst zet.

Materialiteitsanalyse

Materialiteitsanalyse - Decido

ESG of SDG?

SDG’s zijn de Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties hebben opgesteld. Het zijn ambitieuze doelen die vooral regeringen moeten aanzetten tot actie . Goed om te weten, maar lastiger om concreet toe te passen als je een gemeente of zorginstelling bent. Vandaar dat wij kiezen voor ESG als centraal begrip.

Een goede MVO-strategie begint bij het bepalen van de relevante thema’s waarop je je als organisatie wenst toe te leggen. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat MVO of ESG geen project is, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van je organisatie. Door er in al je processen – van leverancierselectie en HR tot contact met cliënten en burgers – rekening mee te houden haal je er uiteindelijk ook het meeste uit. ESG-richtlijnen kunnen helpen, maar vooral het voortdurend afstemmen van organisatiebeslissingen op de belangen van de maatschappij is het belangrijkste kenmerk.

Een materialiteits-matrix kent twee assen: Op de X-as staan volgens de organisatie (MT en interne stakeholders) de mate van impact van het onderwerp op de organisatie: op ecologische, sociale en economische thema’s. Op de Y-as staat het belang van het onderwerp voor stakeholders (hoe het van invloed is op hun oordeel en beslissingen over de organisatie: wel of niet samenwerken/wel of niet klant zijn, etc.).

Een goede materialiteits-analyse kenmerk zich door de volgende elementen:

  • Focus: het vermeld alleen die elementen die echt relevant zijn voor de organisatie
  • Dialoog: de analyse is gemaakt samen met stakeholders
  • Balans: de analyse is een goede balans tussen MVO-doelstellingen en overige doelstellingen van de organisatie

Karakter aan de slag met ESG

Tijdens de voorjaarsconferentie van GGZ-instelling Karakter stond het thema ‘Duurzaamheid’ centraal. Leden van het management wilden samen met externe stakeholders gaan kijken hoe Karakter hoe ze het begrip ‘Duurzaamheid in de breedte’ konden vertalen naar concrete acties. Decido heeft ze begeleid om alle concepten en termen op een rijtje te zetten en de koppeling tussen ESG en strategie te laten maken. Het resultaat was een set aan onderwerpen die materieel zijn om mee aan de slag te gaan. Bovendien gingen de meeste deelnemers met een verhoogd bewustzijn naar huis en is het management overtuigd dat ze een volgende stap kunnen en moeten nemen.

 

Karakter duurzaamheid ESG Decido

Klik hier voor onze aanpak van strategie en beleid.

Waardegedreven Missie gaat verder dan de basis

Voor ons is duurzaamheid niet een los dingetje. Het zou verankerd moeten zijn in de missie en kernwaarden van de organisatie. Zeker als het een organisatie met een maatschappelijke opdracht betreft. Lees de blog van Merlijn hierover….

Relatie met strategie

Integraal betekent in onze visie dat MVO-strategie geen ‘los dingetje’ is of kan zijn. Het betekent dat MVO doelen en MVO initiatieven een integraal onderdeel zijn van de P&C cyclus. En dat begint bij het integreren van MVO doelen in het strategisch meerjarenplan van de organisatie. Eén van de bekende instrumenten om een strategisch meerjarenplan visueel vorm te geven is een ‘Strategiekaart’. In de strategiekaart staan missie, visie en strategische doelen in een consistent framework verwoord op één A4-tje. Daarbij wordt duidelijk welke doelen de organisatie nastreeft binnen de strategische periode (van meestal 3-5 jaar) en welke initiatieven zullen worden uitgevoerd om deze doelen te bereiken. Voor meer informatie over de Strategiekaart, zie ons eBook “Eindelijk een duidelijke strategie”.

Het is vanuit MVO-strategie dan ook voor de hand liggend om de uitkomsten van de materialiteits-analyse te koppelen en te verweven in de strategiekaart. Stel dat een uitkomst van de materialiteits-analyse voor een gemeente is om woningen te verduurzamen. Dan vertaalt zo’n uitkomst zich in een specifiek doel in de strategiekaart: “verbeter de (gemiddelde) energie-efficiency van woningen met x% binnen 3 jaar”.

 

MVO strategiekaart - Decido

Meer weten over de strategiekaart?

Klik hier om onze visie op strategie te lezen

Kennissessie “Duurzame zorg”

Wil je duurzaamheid en ESG-criteria koppelen aan de strategie van je organisatie? Of wil je praktische tips hoe je moet starten? Volg dan online een van onze kennissessies over dit onderwerp. Bekijk hier het programma en schrijf je in.

.

Hoe duurzaam is jouw organisatie?

 Wij onderscheiden vijf stadia van volwassenheid van een organisatie om aan te duiden hoe MVO-minded deze is. Het meest onvolwassen is stadium 1 (‘de ontkenner’) waarbij de organisatie überhaupt ontkent dat er iets aan duurzaamheid moet worden gedaan.  In stadium vijf is de organisatie een ware voorvechter van de ESG doelstellingen en loopt maatschappelijk voorop bij ontwikkelingen. Dergelijke organisaties verleggen zelf de grenzen en proberen politiek draagvlak te krijgen voor meer maatregelen en gedragsbeinvloeding. Bovendien is duurzaamheid verankerd in de haarvaten van de organisatie.

In welk stadium zit jouw organisatie? En hoe is duurzaamheid in jouw organisatie georganiseerd? Wat zijn je ambities? 

 

Duurzaamheid en scenario’s

Weet je niet precies hoe de toekomst zich zal ontwikkelen en ben je op zoek naar een methodiek die kijkt naar kansen en bedreigingen vanuit het perspectief van duurzaamheid op de bedrijfsvoering? En hoe speelt Corona hier eventueel een rol in. Doe dan mee aan ons webinar “Scenariodenken”

Waar zijn we actief?

Langdurige zorg

Eigen regie bij cliënten en medewerkers versterken. Samenwerking en innovatie stimuleren om tot betere zorg te komen.

gemeenten

Welzijn

Duidelijke service aan burgers. Zinvolle investering in lokale projecten. Samenwerking met partners in de regio.

Gemeente en sociaal domein

Verbeteren van gewenst maatschappelijk gedrag. Transparante besteding van middelen. Innovaties die er toe doen.

Is veranderen een uitgading voor uw organisatie? Wordt wendbaar met onze veranderaanpak! Lees meer

Andere diensten

Duurzaamheid is onderdeel van de organisatie. Er kunnen ook andere vraagstukken spelen in je organisatie waar je bezig bent. Hieronder lees je waar Decido je nog meer bij kan ondersteunen.

Anders werken in de zorg

Hoe ga je als organisatie om met de krapte op de arbeidsmarkt? Wij adviseren en begeleiden organisaties om te kijken naar functiemix, verbinden van formele en informele zorg.

Allianties met andere instellingen

Niet alleen op duurzaamheid, maar ook op expertisecentra en informele zorg is het belangrijk om samen te werken met andere organisaties. Lees over onze aanpak en ervaringen

Even sparren?

Wilt u eens verkennen hoe wij u kunnen helpen met vergroten van duurzaamheid en uw MVO-strategie? Dat kan tijdens een kopje koffie of via een virtueel gesprek. We denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met Erwin Jonkeren.

Mail

Bel

WhatsApp

Peter Sijtsma
Popup Image
eBook Duurzame Zorg

Starten met duurzame zorg?

Download gratisx